Koninklijke Bibliotheek archiveert
deze website als "Digitaal Erfgoed"

De Hoge Bank van Driel | 1335 - 1400

Overzicht van 20 actes. (Veel teksten moeten nog nagezien worden.)

05-11-1337. Schepenen: Ghiselbertus filius Cristiani en Gerardus filius Theoderici
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus filius Cristiani et Gerardus filius Theoderici
scabini in Dryele notum facimus protestando quod constitutus coram nobis Goeswinus filis Wongardem
vendidit et optulit pro septuaginta libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis uno et
dimidium jugera terre sitis? in palude jurisdictionis de Horwinen inter Hubertum filium Won-
gardis et Gerardum Holle de Nederijnen ex utroque? parte Arnoldo Helle filio Gerardi in allo-
dio sine censu et sine aggere hereditarie possidendam Et dictus Goeswinus huiusmodi terre re-
nunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur Promit-
tens eciam warandiam facere dicto Arnoldo super dicta terra per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de
eadem Inde est Cristianus filius Godefridi fideiussor Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCº tricesimo septimo feria quarta post festum omni sanctorum
Marge: 1337
Datum: woensdag na allerheiligen (1 nov.)
om 's morgens <10 uur
Transfix.
Aanhangend: 29-09-1353
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 120v / s. 202)
15-07-1340. Hanrickus Scuercap en Theodericus Bollic, schepenen in Drielle oorkonden, dat Aleydis weduwe van Noudo voor 100 Lb huis en erf heeft verkocht, met alles wat "eerdtvast et nagelvast" is te Dryelle, tusschen Theodoricus Scoercap en Gosewinus van der Sluyse, Ghibo Euers en de zonen van Gerardus de Lieshout aan Johannes zoon van Ide, die daarvan de helft aan Aleydis voor haar leven teruggaf tegen 4 den. 's jaars.
Universis presencia visuris Nos Hanrickus Scuercap et Theodericus Bollic scabini in Dryele
notum facimus protestantes quod constituta coram nobis Aleijdis relicta Noudonis
cum tutore eius electo vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium
eidem ut fatebatur persolutis, domum et aream et quieque in eadem area situm est
quod vulgariter eerdtvast et nagelvast dicitur sitis in jurisdictione de Drijele inter
Theodoricus Scoercap ab uno latere, Gosewinum vander Sluyse, Ghibout Evers
et filios Gerardi de Lieshout ab alio latere, Johanni filio Ide in allodio
cum censu et cum aggere hereditarie possidendam et dictum Aleijdis cum tutore suo
huiusmodi bonis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui bonis predictis
de jure renunciare tenentur, promittens etiam warandiam facere dicto Johanni super
dictis bonis per annum et diem ut juris est adversus omnes iuri comparere volentes
et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Quo facto Joannes
filius Ide antedictis reddidit medietatem bonorum predictorum Aleijdi antedicte
quo ad vitam ipsius Aleijdis in anno censu possidenda pro quatuor denariis le-
galium grosso regis turonense pro sedecim denariis computatis et in alio boni pagamento
in valore equali singulis annue in Pascha quo ad ipsa Aleijdis super-
vixerit persolvendam rasura medietatem superscriptionem bonorum approbamus
Nostrarum litterarum testimonio Datum anno domini Mº CCCº quadragesimo in divisione apostolorum
Transfix.
Aanhangend: 12-02-1362
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (fol. 8) - Regest nr. 1
11-05-1345. Cristianus Godefridi en Sanderus Godefridi schepenen in Driel oorkonden dat Johannes Stoutinch voor 20 Lb zijn gerechtigheid heeft verkocht te Onsel in de weerd van St. Kylianus aan heer Gyselbertus Koc, ridder, t.b.v. de kerk van St. Kylianus van Onsel en dat Theodericus Knyf van Zautbomel hiervoor borg is gaan staan.
Universis presencia visuris Nos Cristianus Godefridi et Sanderus Godefridi scabini in Driel notum facimus protestantes
quod veniens coram nobis Johannes Stoutinch vendidit et optulit pro viginti libris denariorum legalium eidem ut fatebatur
persolutis talem hereditate qualem de jure habet suam in jurisdictione de Onsel in Insula Sancti Kyliani domino Ghiselberto
Koc militi ad opus ecclesie Sancti Kyliani de Onsel in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendam et Johannes
Stoutinch predictis hereditati predicte renunciavit promittens renunciare omnes qui hereditati predicte de jure renunciare
tenentur promittens eciam warandiam facere domino Ghiselberto Koc predicto ad opus ecclesie predicte super hereditate predicta
per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht
dicitur de eisdem Inde est Theodericus Knijf de Zautbomel fideiussor Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
Mº CCCº quadragesimoquinto feria quarta post ascentionem domini
Met het zegel van de eerste oorkonder (drie adelaartjes; in het midden zespuntige ster); het zegel van de tweede oorkonder is verloren.
Datum: woensdag na hemelvaart (5 mei) = 11 mei.
Regest uit de aantekeningen van Mr. Rueb, nr. 56.
Zie ook inv. 1823.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1822
07-04-1348. Gerigtelijke opdragt van 3½ morgen lands onder de juris dictio van Dryel, ten behoeve van den hertog.
1 charter
Universis presentia visuris nos Theodericus Bollic filius Johannis Theodericus filius Godefridi et Gerardus filius Johannis Starken scabini in Driell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ego filius Johannis filii Egonis vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis tria iugera et dimidium iuger terre site in iurisdictione de Driele in loco dicto Veltdrielre ackeren inter Alardum Scoercap ab uno latere et Wilhelmum filium Henrici ab alio latere Egoni filio Vos ad opus Reynaldi domini nostri ducis Gelrensis in allodio sine censu et aggere hereditarie possidenda et Egho Johannis filius predictus terre predicte renuntiavit promittens facere renuntiare omnes qui terre predicte de iure renuntiare tenentur promittens eciam warandiam facere Eghoni filio Vos ad opus domini Reynaldi predicti super terra predicta per annum et diem ut iuris est adversus omnes iuri comparere volentes et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quadragesimo octavo die septimo mensis aprilis
Een andere transcriptie staat in het boek "Acten betreffende Gelre en Zutphen, 1107-1415, naar de drie handschriften: A dat alste register en I oldste register te Arnhem, zoomede B No. 22 te Dusseldorp". Uitgegeven door P.N. van Doorninck en Dr. J.S. van Veen, Haarlem, 1908.
Die transcriptie (op pag. 315) verwijst naar een afschrift in het register op fol. 95: Een scepenbrieff van Driele, tugende dat Egen Jans Egenssson vercoft heeft tot greve Reynald behoef van Gelre 3½ mergen lants, gelegen tot Driell in Veltdrielre acker.
Zie ook Nijhoff, deel 2, nr. 31.

Met 3 goede zegels.

Voorheen: Charterverzameling (0243), inv. 395
Bron: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen, inv. 2397
07-04-1348. 2½ morgen lands te Drijel door Arnoldus Vos opgedragen ten behoeve van hertog Reinald.
1 charter
Universis presentia visuris nos Theodericus Bollic filius Johannis Theodericus filius Godefridi et
Gerardus filius Johannis Starken scabini in Driell notumfacimus protestantes, quod constitutus
coram nobis Arnoldus dictis Neude filius Vos vendidit et optulit pro centum libris denariorum
legalium eidem ut fatebatur persolutis duo iugera et dimidium iuger terre sitis in iurisdictione
de Dryel super Vliedert inter Hadewigen de Kuyc ab uno latere et heredes Petri dicti
Wellekens ab alio latere Eghoni filio Vos ad opus dominum Reynaldi domini nostri ducis Ghelrie
in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendam et Arnoldus dictis Neude predictis terre
predicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de iure renunciare te-
nentur promittens eciam warandiam facere Eghoni predicto ad opus dominum Reynaldi predicti super
terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere
omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº
quadragesimo octavo die septimo mensis aprilis
in het boek "Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegevene oorkonden, opgehelderd en bevestigd door Is. An. Nijhof, tweede deel.", uitgegeven 1833, op p.34, wordt deze oorkonde omschreven als:
"No. 32. Twee en een halve morgen lands op de Vliedert, onder Driel, geregtelijk opgedragen ten behoeve van Reinald hertog van Gelre. 7 april 1348.
Anno Domini M. CCC. quadragesimo octavo, die septimo mensis Aprilis.
De oorspronkelijke perkamenten brief, No. 670, is bezegeld door drie schepenen van Driel, in groene was."
---
Oorspronkelijk met 3 zegels, waarvan de eerste verloren is.
Theodericus, filius Godefridi, schepen in Dryel (Driel)
Gerardus filius Johannis Starken, schepen in Dryel (Driel)
beiden genoemd in collectie zegels, horen bij dit charter

Voorheen: Charterverzameling (0243), inv. 670
Bron: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen, inv. 2398
29-09-1353. Schepenen: Otto Johannis et Rutgeris Ottonis
Universis presencia visuris Nos Otto Johannis et Rutgerus Ottonis scabini in Dryell notum fa-
cimus protestantes quod veniens coram nobis Arnoldus Helle Gerardi vendidit et optulit pro
pro {sic!} centum et quinquaginta libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens
littera est transfixa et contenta eius sicut? in eadem continentur Johanni de Nuwelant et Lude-
kino Johannis ad opus mense sancti spiritus in Bomell hereditarie possidendam Et Arnoldus pre-
dictis littere predicte et contentis in eadem renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex
parte sua littere predicte et contentis in eadem de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte
sua warandiam facere Johanni et Ludekino predictis ad opus mense prefate per annum et diem
ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium
quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº quinqua-
gesimotercio in die beati Mychaelis Archangeli.
Michaelis archangeli = 29 sept.
Transfix.
Hangt aan: 05-11-1337
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 120v / s. 202)
27-03-1357. Schepenen: Johannes filius Johannis Verwini/Berwini? en Goeswinus Storm
Universis presencia visuris Nos Johannes filius Johannis Verwini/Berwini? et Goeswinus Storm scabini in
Drijell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Goeswinus dictus Wolff filius Johannis
vendidit et optulit pro centum librarum denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis duo jugera terre
sitis in jurisdictione de Oensll super novam pascuam inter Goeswinum predictum et heredes Wilhelmi
de Nuwelant Walteri Domino Goeswino Storm presbytero in allodio sine censu et aggere hereditarie pos-
sidendam Et dictus Goeswinus Wolff dicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte
terre de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere dicto domino Goeswino super
dicta terra per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne
plegium quod voirplicht dicitur de eadem Inde est Goeswinus de Arkell fideiussor Quo facto
domunis Goeswinus predictus reddidit terram predictam Goeswino Wolff predicto in annuo et hereditario
censu possidendam? pro quatuor libra.... annui hereditarij census denarium legalium grosso regis Turoniense
pro sedecim denariorum? computato aut alio bono pagamento in valore equali singulis annis In die
beati Petri apostoli ad cathedram domino Goeswino predicto perpetue persolvendam Qui? census si quolibet
anno in dicto termino solutus non fuerit extunc pena duorum? solidorum? denariorum dicte monete omni
die dicto censui supercrescet Quam penam una cum censu prefato dominus Goeswinus sepedictis? ex terra
prenotata potest recuperare ipsi diucius noluerit exspectare Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCº quinquagesimo septimo feria secunda post annunciationem beate Marie virginis
Datum: maandag na 25 maart 1357.
Transfix.
Aanhangend: 18-11-1376
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 66 / s. 106)
02-03-1358. Schepenen: Jacobus de Dryell en Johannes de Beesde de Horwinen
marge:
Int broeck
IIJ mergen
1358

Universis presencia visuris Nos Jacobus de Dryell et Johannes de Beesde de Horwinen scabini
in Dryell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Ghiselbertus Holle filius Huberti
et Elisabeth eius soror cum eius tutore electo vendiderunt et optulerunt pro centum et quinquaginta
librarum{?} denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis tria iugera et nonaginta sex virgatas terre
sitis in jurisdictione de Horwinen in palude de Horwinen inter Hillinum de Rossem et Henricum
Tongeleer ab uno latere et heredes Everardi filij Gerardi ab alio latere Arnoldo ex Oriente
ad opus Theoderici vander Weteringen in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendam
Et Ghiselbertus et Elisabeth eius soror predicti cum eius tutore electo terre predicte renun-
ciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur
promittentes eciam warandiam facere Arnoldo predicto ad opus Theoderici vander We-
teringen predicti super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri com-
parere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Et Oda relicta
Huberti de Tricht cum eius tutore electo dicte terre ad opus dicte Theoderici vander We-
teringen renunciavit Inde Cristianus filius Johannis de Horwinen et ego Johannes de Beesde
predictus sumus fideiussores indivisi Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº
quinquagesimo octavo secunda die mensis martij
Transfix.
Aanhangend: 24-11-1371
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 120v / s. 202)
12-02-1362. Rodolphus Deylf Alardi {1} en Johannes Panne, schepenen in Driel oorkonden, dat Johannes Yde voor 100 Lb. de doorschoten -maar thans verloren- brief {3} heeft verkocht aan Stephanus zoon {2} van Johannes Yde.
Oorspr. (geschonden). De beide zegels zijn verloren.
Universis presencia visuris nos Rodolphus Deylf Alardi {1} et Johannes Panne scabini in Driel notum facimus
protestantes quod veniens coram nobis Johannes Yde vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem
ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et contentis eius pro ut ibidem continentur
Egidij et Stephano filijs {2} Johannis Yde predicti hereditarie possidendem et Johannes Yde predictis littere et contentis
eius predictis renunciavit ad opus Egidij et Stephani predictorum promisit quam warandiam facere ex parte sua
Egidi et Stephani predicte super littere et contentis eius predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri
comparere volentes et deponere ex parte sua omne plegium quod vorplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio
litterarum Anno domini Mº CCCº sexagesimosecundo duodecima die mensis februarij
1. In de originele oorkonde in 1362 heeft de schepen het patroniem 'Alardi'. In 1366 is het patroniem 'Johannis'. Mogelijk betreft het een andere persoon. Waarschijnlijker lijkt, dat de afschriften in het Cartularium fout zijn.
2. In het regest wordt abusievelijk maar 1 zoon genoemd.
3. De tekst van de eerste oorkonde is als afschrift bewaard gebleven in het cartularium (15-7-1340).
Transfix.
Hangt aan: 15-07-1340
Aanhangend: 05-04-1383
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 15-1 - Regest nr. 2
11-09-1366. Schepenen: Rodolphus Deylff Johannis {1} en Johannes de Hoemen
Universis presencia visuris Nos Rodolphus Deylff Johannis {1} et Johannes de Hoemen scabini in
Dryell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Koec et Johannes de Tyell
tamquam provisores mense sancti spiritus de Zautbomell vice et nomine dicte mense sancti spiritus
vendiderunt et optulerunt pro duobus milibus libr.... denariorum legalium eisdem ut fatebantur
persolutis septem et dimidium jugera terre sitis in jurisdictione de Horwinen in pa-
lude inter dominam Mechteldem de Leyenberch relicta quondam domini de Hokelem
militis et communem vicum dictum Caudestege, Item sex et dimidium jugera duo et dimidium
hont terre sitis ibidem in ipsa? dicto loco inter terram ecclesie de Horwinen qui? vulgariter dicitur
der Horren Stert {?} ab uno latere et ecclesiam de Rossem ab alio latere Johanni Moliart
Theoderici in allodio sine censu et cum una virgatas aggeris sitis ibidem inter Tyelmanni
Johannis et Petrum Wijse hereditarie possidendam Et Johannes Koec et Johannes de Tyell tamquam
provisores mense sancti spiritus predicte predicte {sic!} dicte terre renunciaverunt vice et nomine dicte
mense sancti spiritus promittentes facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare
tenentur Promittentes eciam warandiam facere Johanni Moliart Theoderici predicto super terra
predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere
omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno die
Mº CCCº sexagesimo sexto feria sexta post nativitatis beate Marie virginis

Marge:
Int broeck
ende anders
XIIIJ mergen
1. In de originele oorkonde in 1362 heeft de schepen het patroniem 'Alardi'. In 1366 is het patroniem 'Johannis'. Mogelijk betreft het een andere persoon. Waarschijnlijker lijkt, dat de afschriften in het Cartularium fout zijn.
Marge: 1366
Datum: vrijdag na 8 sept.
Transfix.
Aanhangend: 12-09-1366
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 121 / s. 203)
12-09-1366. Schepenen: Rodolphus Delff Johannis {1} en Johannes de Hoemen
    Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Rodolphus Delff Johannis {1} et Johannes de Hoemen scabini
in Dryell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Moliart Theoderici
vendidit et optulit pro duobus milibus libr.... denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras
cui hec presens littera est transfixa et omnia in dicta littera contenta prout ibidem continentur
Johanni Koec et Johanni de Tyell tamquam provisoribus mense sancti spiritus de Zautbomell ad opus
dicte mense sancti spiritus hereditarie possidendam Et Johannes Moliart Theoderici predictus
littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua
littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam fa-
cere ex parte sua littere et eius contentis predictis Johannis Koec et Johanni de Tyell tamquam
provisoribus predictis ad opus mense sancti spiritus predicte super littera et eius contentis predictis
per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne
plegium ex parte sua quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCº sexagesimo sexto sabbato die post nativitatis beate Marie virginis.
1. In de originele oorkonde in 1362 heeft de schepen het patroniem 'Alardi'. In 1366 is het patroniem 'Johannis'. Mogelijk betreft het een andere persoon. Waarschijnlijker lijkt, dat de afschriften in het Cartularium fout zijn.
Marge: 1366
Datum: zaterdag na 8 sept.
Transfix.
Hangt aan: 11-09-1366
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 121 / s. 203)
24-11-1371. Schepenen: Baudekinus Henghenaer en Johannes Gerardi
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Baudekinus Henghenaer et Johannes Gerardi scabini in
Dryell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Theodericus vander Weteringen
vendidit et optulit pro quinquaginta et centum libras{?} denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis
litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contentis prout ibidem continentur Conrardo
Boyst ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell hereditarie possidendam Et Theodericus pre-
dictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte
sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam waran-
diam ex parte sua facere Conrardo Boyst predicto ad opus mense sancti spiritus predictis super
littera et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere vo-
lentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº septuagesimo primo in vigilia beate Katherine
virginis
vigilia = daags voor
Katherina Jonkvrouw = 25 Nov.
marge: 1371
Transfix.
Hangt aan: 02-03-1358
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 121 / s. 203)
18-11-1376. Schepenen: Goeswinus Storm en Rodolphus filius Ghiselberti
          Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Goeswinus Storm et Rodolphus filius Ghiselberti scabini in
Drijell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Henricus de Werva filius Johannis
et Johannes Groet vendiderunt et optulerunt pro centum librarum denariorum legalium eisdem ut fatebantur
persolutis litterarum cui hec presens littera est transfixa et omnia in dicta littera contenta prout ibidem continentur
Wilhelmo Schoen hereditarie possidendam Et Henricus de Werva et Johannes predicti littere et eius contentis
predictis renunciaverunt Promittentes facere renunciare omnes qui ex parte ipsorum littere et eius contentis predictis
de jure renunciare tenentur promittentes eciam ex parte ipsorum warandiam facere Wilhelmo Schoen
predicto super littera et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri com-
parere volentes Et deponere ex parte ipsorum omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Insuper
Hermannus Spiegell filius Hermanni Spiegels de Gambren littere et eius contentis predictis ad opus
Wilhelmi Schoen predicti renunciavit Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sep-
tuagesimo sexto in octavus beati Martini hyemalis
Transfix.
Hangt aan: 27-03-1357
Aanhangend: 19-11-1376
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 66 / s. 106)
19-11-1376. Schepenen: Goeswinus Storm en Rodolphus filius Ghiselberti
         Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Goeswinus Storm et Rodolphus filius Ghiselberti scabini in
Drijell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Wilhelmus Schoen vendidit et optulit
pro centum librarum denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est
transfixa et omniam in dictis litteris contenta prout ibidem continentur Gerardo de Hoesden ad opus
mense sancti spiritus de Zautbomell hereditarie possidendam? Et Wilhelmus Schoen predictus
litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex
parte sua litteris et earum? contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam ex parte
sua warandiam facere Gerardo predicto ad opus mense sancti spiritus predicte super litteris et earum?
contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juris comparere volentis Et de-
ponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCº septuagesimo sexto feria quarta post octavus beati Martini hyemalis
Datum: woensdag na 18 nov. 1376.
Transfix.
Hangt aan: 18-11-1376
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 66 / s. 106)
05-04-1383. Theodericus Johannis en Johannes Schoercap Gerardi, schepenen in Dryel oorkonden, dat Egydius zoon van Johannes Yde de doorschoten brieven heeft verkocht aan Stephanus zoon van Johannes Yde.
Oorspr. De zegels der oorkonders zijn verloren.
Universis presencia visuris nos Theodericus Johannis et Johannes Schoercap Gherardi scabini in Dryel notum facimus protestantes quod
veniens coram nobis Egydius Johannis filij Yde litteris quibus hec presens littera est transfixa et omnibus earum contentis prout ibidem
continentur ad opus Stephani Johannis filij Yde sui fratris Renunciavit promittens deponere ex parte sua omne ple-
gium quod voerplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº octuagesimo tercio dominica
qua cantatur misericordia domini
Transfix.
Hangt aan: 12-02-1362
Aanhangend: 09-05-1400
Aanhangend: 09-05-1400
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 15-2 - Regest nr. 3
31-01-1385. Johannes Goeswinus'zoon de Rossem en Johannes Johannes' zoon van den Sloet, schepenen in (Dry)el, oorkonden, dat (Henricus) Ghiselbertus'zoon de goederen, vermeld in de oorkonde, waardoor deze gestoken is, verkocht heeft aan Ghiselbertus, zoon van Ghiselbertus Faber.
Oorspr. Met het zegel van Johannes van den Sloet; dat van Johannes de Rossem is verloren.

Johannes de Rossem filius domini Goeswini de Rossem militis en Johannes van den Sloet Johannis filius schepenen in Driel oorkonden dat (Henricus) Ghiselberti filius als voogd van zijn ....... Aleydis filia Ghiselberti Fabri voor 80 oude schilden aan Ghiselbertus f. Ghiselberti Fabri de doorgestoken, doch verloren brief heeft verkocht.
ultima die mensis Januarii
Zeer geschonden.
Met het zegel van de tweede oorkonder (beurtelings gekanteelde schuinbalk); het andere verloren.
Tweede regest uit de aantekeningen van Mr. Rueb, nr. 56.
Transfix.
Aanhangend: 05-03-1385
Bron: Huis Ammersoyen, inv. 460-1 - Regest nr. 5
05-03-1385. Johannes de Rossem, zoon van Goeswinus de Rossem, en Johannes van den Sloet, schepenen in Dryel, oorkonden, dat Ghiselbertus de zoon van Ghiselbertus Faber, de goederen vermeld in de oorkonde, waardoor deze is gestoken, verkocht heeft aan Jacobus, zoon van Arnoldus Copperdus.
Oorspr. Met het zegel van Johannes de Rossem; dat van Johannes van den Sloet is verloren.
Dominica die qua cantatur Oculi
Transfix.
Hangt aan: 31-01-1385
Bron: Huis Ammersoyen, inv. 460-2 - Regest nr. 6
27-09-1395. Schepenen van Driel vestigen Johan van Rossem in het bezit, genaamd de Wolfwert, uit de abdij van Sint-Truiden, zoals hij had gekocht van Rolof Goeswijnsz.

[In de publicatie:]
Les échevins de Driel mettent Jean de Rossem en possession des biens, dits Wolfwert, provenant de l'abbaye de Saint-Trond, et dont il a fait l'acquisition de Rodolph, fils de Gossuin. (27 septembre 1395)
Wij Baudeken Hengenaer ende Jan Vanden Bosch, scepen in Dryel (1),
tughen ons daer over gheweest te hebben, waer na onsen vonnyssen, Johan
van Rossem, heren Goeswiins zoon van Rossem, rydders, na inghehaut
siinren scepenen ghericht bryeven, inghezet is bi den ghezworen rychter,
als tot allen recht in allen goeden des abts, des proeffts {2}, des pryors ende
des ghemeyn convents van Sentetruden, alzo ver als in der enynghen van
Dryel hem toebehoerende siin: als in den weert, die wileer plach te heyten
den Wolfs-Weert, ende in den Alemschen-Weert, also ver als sij daer to
gherecht siin, die ghelegen is in der Mazen, tuschen die Maze aen beyden
ziden. Welken wert Jan van Rossem voerscreve ghecoft heeft teghen Rolof,
Goeswiins zoon, gheliic als in den schepenen bryeve, die daer af ghemaect
is, volcomelec is bescreven; ende die rychter voerscreve verboet dat nye-
mant siin hande aen den weerden vorscreven slaen en soude, noch hem
dies onderwinden en soude, hi en mocht dat doen met beteren recht. In
orkonde onser letteren. Ghegeven in 't jaer ons Heren M. CCC. XCV, des
manendages na sente Matheus dach.

Original, sur parchemin, muni de deux sceaux indechiffra-
bles en cire brune, a doubles queues de parchemin.

Origineel, op perkament, met twee onherkenbare zegels
in bruine was aan een dubbele perkamenten staart.


(1) Driel, province ge Gueldre, canton de Bommel.
2. Dat zal een verschrijving zijn voor 'proessts'.

Akte uit het boek: Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Trond.
publie par Charles Piot
archiviste adjoint aux archives generales de royaume
tome II, Bruxelles, 1874.
Ingezien via: http://scans.library.utoronto.ca
http://scans.library.utoronto.ca/pdf/1/17/cartulairedelabb02sainuoft/cartulairedelabb02sainuoft.pdf
boek pagina 135
pdf pagina 249
Bron: Overigen
09-05-1400. Acte, waarbij Steven Jan Yden zoons zoon overdraagt aan Lambert Jacops zoon ten behoeve van het te Hoenset gestichte gasthuis de brieven, waardoor deze gestoken is, 1400.
Met het geschonden zegel van de eerste oorkonder.
Met oudere brieven d.d. 1362 en 1385.
3 charters (getransfigeerd).
N.B. Blijkens den inhoud is ook de brief van 1362 nog door een ouderen gestoken geweest. Deze laatste brief, een transportacte van een huis in het gericht van Driel d.d. 1340, is afgeschreven in het cartularium (Inv. no. 9).
Wij Sander Broes zoen ende Heynric Jans zoen scepen in Dryel tughen dat quam voer ons Steven Jan Yden zoens zoen vercoft ende droech op voer
hondert pont ghever penninghen als hi sede dat hem betaelt siin dese bryeve daer desen teghenwerdighen bryef doer is ghesteken ende al dat daer
in ghescreven is Lambert Jacops zoen tot behoef des gasthuys van Dryel tot Hoenset ghesticht inder eren des aelmechtighe gods Marien sijnre
moeder ende alle godts heylighen erfliken te besitten ende Steven voersz. verteech op dese selve bryeve ende op allen hoer inhouden voersz. hi geloef-
de oec van sijnre weghen waerscap te doen Lambert Jacops zoen voersz. tot behoef des gasthuys van Dryel voersz. vanden selven brieven ende van
allen haer inhouden voersz. jaer ende dach als recht is teghen hen allen die ten recht willen comen Ende af te doen van sijnre weghen allen
voerplicht vanden selven. Hier is Jan Jan Ydens zoens zoen een borghe af. In orkonde onsen litteren. Gegheven int jaer ons heren dusent vier
hondert opten sonnendach alsmen inder heyliger kercken singt Jubilate.
Transfix.
Hangt aan: 05-04-1383
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 15-3
09-05-1400. Sander Broeszoen en Heynric Janszoen schepenen in Dryel oorkonden, dat Steuen Jan Ydenzoenszoen voor 100 Lb de doorschoten brieven heeft verkocht aan Lambert Jacopszoen t.b.v. het gasthuis van Dryel tot Hoenset, gesticht ter eere der Almacht Gods en die zijner H.Moeder en alle heiligen, voor welken verkoop Jan Jan Ydenzoenszoen zich borg stelt.
Transfixy brieff

Wij Sander Broessz. ende Heijnrick Jans zoen scepenen in Driell tugen dat quam
voir ons Steven Jan Ydensz. zone vercofft ende droech op voer hondert pont gever
penningen als hij seijde dat hem betaelt sijn desse brieve daer deesen tegenwoerdigen
brieff doer is gesteken ende alle dat daer inne geschreven is Lambert Jacopsz.
tot behoeff des gasthuyss van Driell tot Hoenzaet gesticht inder eeren des ael-
mechtigen Goeds Marien zijnre moeder ende alle Godts Heijligen erffelicken the
besitten. Ende Steven voirsc. verteech op die selve brieven. Hij geloeffde daer
oick mede van sijnre wegen waerscap the doen Lambert Jacopsz. voersc.
tot behoeff des gasthuyss van Driell voirsc. vanden selven brieven voirsc.
ende van allen oir inhouden voersc. jaer ende dach als recht is tegen hem
allen die then rechte willem comen. Ende aff te doen van zijnre wegen allen
voirplicht vanden selven. Hier is Jan Jan Ydens zoens soon een borge aff. In
oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren duysent vijffhondert opten
sonnendach alssmen inder heijliger kercken singet Jubilate.
N.B.: Er staat 1500 in de tekst ipv het jaar 1400 zoals vermeld in het regest. De auteur van de regesten (A.J. van de Ven?) meent dat hier een overschrijffout is gemaakt in het cartularium. De oorspr. brief is Inv.nr. 15.
Transfix.
Hangt aan: 05-04-1383
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 8) - Regest nr. 4