De Hoge Bank van Driel | De 100 laatst geplaatst of gewijzigd

Overzicht van 100 actes.

1 ) 14-05-1535. verwijzing naar een tijnsbrief voor de bank van Driel van 10 gulden, belooft door Johan Hoeijss aan Hendrick van Gorell.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-4-2018.
Schepenen Bommell et Dryell
marge: Ghijsbert Cuysten
Jan de Cock heefft uuyt crachte van procuratie hem bij Pierijntken doch-
tere wijlen Arnts van Aelst ende wettige weduwe Geraerts Janssen
vande Wiell voir Joris van Bernagien ende Jacob van Lanschot
schepenen inne 's Hertogenbossche den veerthyenden novembris deses lopenden
jaers XVIc vijff ende dertich verleent, ons schepenen in papiere behoir-
lijcken geschreven geteijckent ende besegelt gebleecken, vercoft ende opge-
dragen pro C. thijnsbrief van thien carolus gulden jaerlijcx als Johan
Hoeijss eertijts voor schepenen in Dryell heeft gelooft
te betalen aen Hendrick van Gorell uuyt Habra?ntken
wijrt gelegen inne den gerichte van Dryell, vermogens den schepenen
thijnsbryef der bancke van Dryellin date den veerthienden may 's jaers
XVc vijff ende dertich daeroppe gemaeckt, wesende getransfigeert
met noch twe andere schepene opdrachts bryeven, den yersten dateert
den XXIIIIen novembris 's jaert XVc twe ende vijftich, ende
den tweden den XIIIIen januarij XVc ende tsestich, ende daerbeneffens
noch eens voor schepenen in 's Hertogenbossche getransporteert bij
Beijrtken dochtere wijlen Peter Jonckers sone Cornelis sone Anthonis
Jonckers naergelaten weduwe Jans sone Willem Zebers in sijnen
leven raetsheer der voorss. stadt, aen Geraert Janssen vanden
Wiell vermogens den schepenen opdrachtsbryeff der stede voorss.
daeroppe gemaeckt van date den vyerden decembris 's jaers XVIc drije
ende twijntich, ende allet gehout derselve bryeven, etc.
aangehaald in transport van dezelfde brief op 17-11-1635 in loofsignaat van de bank van Driel, inv. nr. 974,
fol. 91 [scan nr. 95]
Van de twee transfixen die te Driel zijn gepasseerd is enkel de datum bekend. Die zijn vooralsnog niet in deze verzameling opgenomen.
Bron: Overigen, inv. 974
2 ) 11-05-1567. Jan Dircxsz. verkoopt een tijnsbrief aan Zebert Jansz.
Vervolgens verkoopt op 11-4-1598 Henderick Zepertsz. de tijnsbrief aan Willem Aritsz. van Henxtum.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-4-2018.
genoemd in loofsignaat Driel, inv. nr. 976, fol. 150 (scan nr. 154) dd.23-11-1647
Transfix.
Hangt aan: 29-07-1564
Bron: Overigen, inv. 976
3 ) 29-07-1564. Johan Spirinck Marcelissen belooft een tijns van 3 gulden jaarlijks uit 8 hont land gelegen in de gerichte van Driel in de bovensten Kivitsham.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-4-2018.
genoemd in loofsignaat Driel, inv. nr. 976, fol. 150 (scan nr. 154) dd.23-11-1647
Transfix.
Aanhangend: 11-05-1567
Bron: Overigen, inv. 976
4 ) 27-09-1395. Schepenen van Driel vestigen Johan van Rossem in het bezit, genaamd de Wolfwert, uit de abdij van Sint-Truiden, zoals hij had gekocht van Rolof Goeswijnsz.

[In de publicatie:]
Les échevins de Driel mettent Jean de Rossem en possession des biens, dits Wolfwert, provenant de l'abbaye de Saint-Trond, et dont il a fait l'acquisition de Rodolph, fils de Gossuin. (27 septembre 1395)
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-3-2018.
Wij Baudeken Hengenaer ende Jan Vanden Bosch, scepen in Dryel (1),
tughen ons daer over gheweest te hebben, waer na onsen vonnyssen, Johan
van Rossem, heren Goeswiins zoon van Rossem, rydders, na inghehaut
siinren scepenen ghericht bryeven, inghezet is bi den ghezworen rychter,
als tot allen recht in allen goeden des abts, des proeffts {2}, des pryors ende
des ghemeyn convents van Sentetruden, alzo ver als in der enynghen van
Dryel hem toebehoerende siin: als in den weert, die wileer plach te heyten
den Wolfs-Weert, ende in den Alemschen-Weert, also ver als sij daer to
gherecht siin, die ghelegen is in der Mazen, tuschen die Maze aen beyden
ziden. Welken wert Jan van Rossem voerscreve ghecoft heeft teghen Rolof,
Goeswiins zoon, gheliic als in den schepenen bryeve, die daer af ghemaect
is, volcomelec is bescreven; ende die rychter voerscreve verboet dat nye-
mant siin hande aen den weerden vorscreven slaen en soude, noch hem
dies onderwinden en soude, hi en mocht dat doen met beteren recht. In
orkonde onser letteren. Ghegeven in 't jaer ons Heren M. CCC. XCV, des
manendages na sente Matheus dach.

Original, sur parchemin, muni de deux sceaux indechiffra-
bles en cire brune, a doubles queues de parchemin.

Origineel, op perkament, met twee onherkenbare zegels
in bruine was aan een dubbele perkamenten staart.


(1) Driel, province ge Gueldre, canton de Bommel.
2. Dat zal een verschrijving zijn voor 'proessts'.

Akte uit het boek: Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Trond.
publie par Charles Piot
archiviste adjoint aux archives generales de royaume
tome II, Bruxelles, 1874.
Ingezien via: http://scans.library.utoronto.ca
http://scans.library.utoronto.ca/pdf/1/17/cartulairedelabb02sainuoft/cartulairedelabb02sainuoft.pdf
boek pagina 135
pdf pagina 249
Bron: Overigen
5 ) 15-05-1566. Akte van aanstelling door Johan van Rossem, heer van Poederoijen, Meinerswijk enz., als collator en stichter van het Manhuis te Rossum, van mr. Johan van Rossem, deken te Rossum, en Egen Henrickssz. als provisoren van het Manhuis. Met een afschrift (19e eeuw), 1566. 1 charter en 1 stuk
N.B. Bovenzijde van het charter beschadigd; begin van de tekst daardoor verminkt.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-2-2018.
bron: Gelders Archief, 0334 Manhuisfonds te Rossum, inv. nr. 2.
---
Dat dit een schepenakte van Driel was blijkt uit de omschrijving in het boek: "Het manhuisfonds te Rossum 1567-2017", door Ester Vink. Een online versie is hier in te zien:
http://manhuisfondsrossum.nl/wp-content/uploads/2017/01/Manhuisfonds-van-Rossum-bw-150dpi.pdf
---
Op 15 mei 1566 werd een akte uitgevaardigd door de schepenbank van Driel, die in beschadigde vorm bewaard is. Daaruit blijkt dat de stichting van Johan van Rossum in dat jaar volop functioneerde. Voor de schepenen van Driel liet Johan van Rossum de benoeming van twee provisoren bevestigen, namelijk zijn naamgenoot (en buitenechtelijk familielid?) deken Johan van Rossum en een zekere Egen Henrickssz. Zij moesten de goederen en renten beheren van het Manhuis te Rossum dat Johan van Rossum ‘nu opgericht und gesticht heeft’. Deze moesten aan de ‘armen luyden’ die in het Manhuis woonden ten goede komen. (4
---
voetnoot 4 zegt:
4). GA, 0334, 2, schepenakte van 15 mei 1566. De naam Egen Henrickssz als provisor van het Manhuis komt ook voor in een kwitantie uit vermoedelijk 1566: GA, 0334, 151
---
Bron: Overigen, inv. 2
6 ) 06-03-1558. Dirck Egonsz. zegelde als schepen in de Hoge Bank van Driel 6 maart 1558.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-2-2018.
bron: Wapenalbum Bommelerwaard, P.v.d.Zalm: 2007, Nr. egon/ 864, digitale versie, website Regionaal Archief Rivierenland.
url: https://regionaalarchiefrivierenland.nl/archieven?mivast=102&mizig=210&miadt=102&micode=3508&milang=nl&mizk_alle=schepen%20driel&mibj=1100&miej=1600&miview=inv2
Hierin verwijzing naar bron: het archief van het Huis Rossem; CA/RAG.
Bron: Overigen
7 ) 24-11-1517. Akte van 24 november 1517 waarbij schepenen van Driel de uitspraak bevestigen van schepenen van die plaats d.d. 19 november 1496 {1} inzake de eigendom van de Wolfsweerdt te Hoensaet met de aanwas.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
Wij Arndt van Henxtem, Adriaen van Tuijll, Herman de Bije Hermans, Peter van Oever, Willem Loeij genaemt van Driel Lamberts, Egen de Gier, Dirck Gijsbert soen ende Jan van Tillegen {2} schepenen in Driel tuijgen dat voor ons comen sijn, Jan van Lidt ende Henrick Boeth als mede geerfde tot Hoensaet van wegen haer selffs ende volm. van deels der naburen van Hoensaet daer wij metten geswooren richter onses heren van Gelre in Boemelreweert in der dingbancke van Driel tot gedinge ende the gerichte geseten waren, ....
....
Gegeven int jaer onses Heeren 1517 op Sunte Catharinen avent.

Onder stondt, is bevonden ac-
corderen met den originael be-
segelde vonnis brieff van
Driell van woorde te woorde
twelck ick Willem Aertsen
van Maren secretaris van Driel
inder tijt getuijge, onder mijn
....eijn gewoonlijck handt
teijcken, dus the wesen ....
1. Dat moet zijn: 1476.
2. Verschrijving voor: van Teffelen ?
Bron: R. A. Rivierenland, toegang 3020, Archieven van de stad Zaltbommel, (1293) 1327 - 1815, inv. nr. 1144.
Afschrift (c. 1600) in 2e ged., fol. 35.
Was regest 89 in de gedrukte inventaris van Van de Ven.
Transfix.
Hangt aan: 19-11-1476
Bron: Overigen, inv. 1144
8 ) 25-07-1514. Egen Dircxsz en Egen de Gier schepenen in Dryell oorkonden, dat Arien Hubertsz en Jan Sander Egensz als gasthuismeesters van Driell voor het gericht hebben geklaagd over Aelbert Jansz van Maren, Yewijn Cuysten als man van Agniese, Mathijs Lambertsz als man van Ermgaerde en Floris Geritsz als man van Margriete, allen dochters van Jan van Maren, als erfgenamen van Heylwig, destijds vrouw van Ott Schaepert, wegens 100 brab. gld. geleend geld, zijnde 50 gld. per persoon, van welke zaak op 11 Juni 1514 (des sonnendaichs voir sunte Odulphusdach) de eerste klacht geschiedde, waarna Henrick Jansz van Dryell, Aert Jansz van Hencxstum, Egen Dircxsz, Herman die Bye Hermensz, Peter van den Oever {1}, Merten van Tuyll en Egen die Gier, schepenen in Driell hebben getuigd, dat Arien Hubertsz en Jan Sandersz als gasthuismesters hun tweede klacht voor het gericht hebben gebracht, gevolgd door dagvaarding op 17 Juni, derde klacht op 12 Juli en tenslotte de vierde klacht en het eischen van vervolg.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
Wij Egen Dircxss. ende Egen de Gier scepenen in Dryell tugen dat voerden gesworen
richter ons heren van Gelre in Boemelreweert ende voer ons scepenen voorss. comen zijn Arien
Hubertss. ende Jan Sander Egenss. als gasthuysmeijsters inder tijt des gasthuys
van Driell ende hebben geclaicht op ende over Aelbert Janss. van Maren over Yewijn
Cuysten als mombaer zijns wijffs Agnese over Mathijs Lambertz. als momner
zijns wijffs Ermgaerden ende over Floris Geritss. als mombaer zijns wijffs Marge-
rieten dochteren Jans van Maren als erffgenamen Heijlwygen die weleer wijff
was Ott Schaepert als dat zij erffg. voersc. den gasthuys voersc. sculdich zijn
the betalen hondert brabantsche gulden off zoe veel min off meer als zij met
malcanderen berekenen m?enen. Welcke penningen voorss. die gasthuyss meijsters
voorss. der voirsc. Heijlwigen geleent ende voer hoer betaelt hebben ende soe dan die voorss.
personen zo sij all genoeteert ende voorss. staen die voorss. penningen den gasthuys voirss.
nyet weder gegeven off betaelt en hebben, zoe hebben sij elcx bysonder den voorss.
gasthuyss daer aen gescaedt vijfftich gulden als voorss. staen off zoe veel als die scepenen
wijsen voer recht ende is den gasthuys meijsters voirsc. hoer yerste claich die
gesciet is als recht is. Dit gesciede int jaer ons Heeren M vijffhondert ende XIIII
des Sonnendaichs voer Sunte Odulphus dach. Daer nae wij Hanrick Janss. van
Driell Aert Janss. van Hencxstum, Egen Dircxss., Hermen die Bye Hermenss., Peter van
Oever, Merten van Tuyll ende Egen de Gier scepenen in Driell tugen dat voerden
gesworen richter voirsc. daer wij mede inder dinghbancken van Driell te gedinge
ende the gericht geseten waren ende voer ons comen zijn Arien Hubertss. ende
Jan Sanderss. als gasthuysmeijsters voerz. ende hebben geclaecht op ende over Ael-
bert Janss. van Maren, op Yewen Cuysten, op Mathijs Lambertss. ende op Floris
Geritss. als mombers ende erffg. voersc. hoer anderde claich gelijck vander
yerster clagen voirsc. steet. Waer aff dat die geworen bode ons heeren van
Gelre in Boemelreweert gieden dat hij gedaicht hadde die voirz. personen soe
die all gem?elt? ende gescreven staen van wegen des gasthuys meysters voirsc.
als recht is. Dit gesciede int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende XIIII den
XVII dach in junio. Daer nae wij scepenen laest voersc. tugen dat voerden geswo-
ren richter voerss. daerwij mede inder dinghbancken van Driell the gedinge
ende the gericht geseten waren, ende voer ons comen zijn die gasthuyssmesters voorss.
ende hebben geclaeicht op ende over Aelbert Janss. van Maren, op Yewen Cuysten, op
Mathijs Lambertss. ende op Floris Geritss. als mombaers ende erffg. voersc. hoer dorde
claich gelijck van der yerster clage ende vander anderde clage voorss. die gesciet is als
recht is. Dit gesciede int jaer ons Heren duysent vijffhondert ende XIIII den XII dach
in julio. Daer nae wij scepenen laest voirsc. tugen dat voerden gesworen richter daer
wij mede inder dinghbancken van Driell the gedinge ende the gericht geseten waren
ende voir ons comen zijn die gasthuys mesters ende hebben geclaicht op ende oever Ael-
bert Janss. van Maren, op Yewen Cuysten, op Mathijs Lambertss. ende op Floris Geritss.
als momberts ende erffg. voerss. hoer vierde clage als van der yerster, anderde ende
vander dorder clagen geschreven steet zoe die personen soe die all genoemy ende
geschreven staen den gasthuys voirsc. elck bijsonder aengescaedt hebben vijfftich gulden
als voerz. staen oick als sij seechden off also veel als die scepenen wijssden voer
recht, ende die gasthuys mesters van wegen des gasthuys voersc. also lange
voer ons geclaecht hebben over die voersc. personen. Soe die all genoemt ende voirss.
staen gelijck als inder yerster, inder anderde, inder dorde ende inder vierde clagen
voorss. geschreven ende begrepen staen dat zij allen oir clagen daer over gedaen ende
volbracht hebben als recht is gelijck als ons landtrecht eijscht ende wijst wair
aff wij scepenen laets voirsc. tugen den gasthuys mesters tot behoeff des gasthuys
voirsc. vervollicht to zijn op die voersc. personen zoe die all genoeteert ende voorss.
staen voer hondert gulden als voerss. staen hoofftgelts ende voir vijfftich gulden
scaden van elcken persoon voersc. zoe dit all voirss. ende genoeteert staen als mom-
bers ende erffg. voerss. gelijck als ons landtrecht eijscht ende wijst, die sup-
scriptie hebben, tugen steet loven wij goet. Dit gesciede int jaer ons Heren
dusent vijffhondert ende veertich XIIII op Sunte Jacops dach apostell.
1. Fout: Van Oever.
Transfix.
Hangt aan: 12-07-1514
Aanhangend: 05-11-1514
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 12v) - Regest nr. 37
9 ) 19-11-1476. Akte van 19 november 1496 {1} waarbij schepenen te Driel uitspraak doen inzake de eigendom van de Wolfsweerdt te Hoensaet met de aanwas.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
Copia
     Extract uijt signaet tot Driel 1476
Wij Gijsbert van Haeften, Arndt vande Poll Willems {2}, Baucken de Sterck Janssen, Egen Egensoen, Gerit Sanders, Henrick Bransen, Gijsbert Haeck {3} ende Maes Claesen scepenen in Driel, tuijgen dat voor ons comen is Goesen Storm Brues Bijenssoen daer wij metten geswooren richter ons heeren hertoge van Bourgoignen ende van Gelre in Boemelreweert in die dinghbanck tot Driel, to gedinge ende the gerichte geseten waren ende begeerden een vonnis vande schepen voornt., off den Wolfssweerdt tot Hoensaet met sijnen sande ende aenworp, keeren, eijnden ende blijven sall, gelijck ende als die scepenen van Suijlekom ende Driel dat geraijt en gepaelt hebben, ende van daer voorts nederwaerts Bruens Bijens erffgen. ende die gebuer van Hoensaet daer dat sandt ende aenworp tegens haer hoffstede leget, ijgelijcke behouden hebben, ende gebruijcken sall tegens sijn hoffstadt off watter van rechts wegen aff wesen sall, waerop wij schepenen van Driel voorn. met eenen goede berade te vorens gehadt met den schepenen der enge {4} van Suijlecom voorn. ende nae vragen des geswooren richters voorss. eendrachtel. gewijst hebben naer onsen besten vijff sinnen, datten Wolfsweerdt gelegen inden gerichte van Driel tot Hoensaet met sandt ende aenworp, keren ende eijnden ende blijven sall, gelijck ende alsoo den schepenen van Driel ende van Sulekom voornoemt dat geraijt ende bepaelt hebben, ende dat d'erfgenamen Bruens Bijens voorn. ende den naburen van Hoensaet voorss. voortaen dat sandt voorss. ijgelijcken behouden, besitten ende gebruijcken sullen, tegens haer hoffsteden voorss. totter tijt toe wij sagen beter brieven off beter betoon, dan wij noch gesien hebben. Anno 1496 op Sunte Elisabeths dach
1. Het jaartal aan het begin en aan het eind zijn strijdig en het regest is niet correct. Het juiste jaartal is 1476.
2. Patroniem moet zijn: Hillensz.
3. Achternaam moet zijn: Hack.
4. Moet zijn: eninge
Bron: R. A. Rivierenland, toegang 3020, Archieven van de stad Zaltbommel, (1293) 1327 - 1815, inv. nr. 1144.
Afschrift (c. 1600) in 2e ged., fol. 34.
Was regest 79 in de gedrukte inventaris van Van de Ven.
Transfix.
Aanhangend: 24-11-1517
Bron: Overigen, inv. 1144
10 ) 11-11-1476. Akte van verhuur door Arnt Egenszone, proost van de kapel van Driel, aan Jacob Merceliszone van een hofstede bij de Kapelweg te Ovendorp.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
... Gerit Sanders Goiswijns soen ende Egen Egenss schepenen in Driel ....
... tot Ovenderp tusschen thijnsgoet metten hellen aen deen sijde zuijdtw. ende ene gemeijnen wech geheten Capelwech aen dander sijde off tusschen den genen die met recht langs gelegen sijn aen beyde sijden streckende mit beyden eynde op die gemeijn steghen ...
N.B. de eerste schepen heette aanvankelijk 'Aert' maar dat lijkt gebaseerd op een foute transcriptie.
Bron: Paulusabdij te Utrecht, inv. 293
11 ) 11-05-1345. Cristianus Godefridi en Sanderus Godefridi schepenen in Driel oorkonden dat Johannes Stoutinch voor 20 Lb zijn gerechtigheid heeft verkocht te Onsel in de weerd van St. Kylianus aan heer Gyselbertus Koc, ridder, t.b.v. de kerk van St. Kylianus van Onsel en dat Theodericus Knyf van Zautbomel hiervoor borg is gaan staan.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Cristianus Godefridi et Sanderus Godefridi scabini in Driel notum facimus protestantes
quod veniens coram nobis Johannes Stoutinch vendidit et optulit pro viginti libris denariorum legalium eidem ut fatebatur
persolutis talem hereditate qualem de jure habet suam in jurisdictione de Onsel in Insula Sancti Kyliani domino Ghiselberto
Koc militi ad opus ecclesie Sancti Kyliani de Onsel in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendam et Johannes
Stoutinch predictis hereditati predicte renunciavit promittens renunciare omnes qui hereditati predicte de jure renunciare
tenentur promittens eciam warandiam facere domino Ghiselberto Koc predicto ad opus ecclesie predicte super hereditate predicta
per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht
dicitur de eisdem Inde est Theodericus Knijf de Zautbomel fideiussor Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
Mº CCCº quadragesimoquinto feria quarta post ascentionem domini
Met het zegel van de eerste oorkonder (drie adelaartjes; in het midden zespuntige ster); het zegel van de tweede oorkonder is verloren.
Datum: woensdag na hemelvaart (5 mei) = 11 mei.
Regest uit de aantekeningen van Mr. Rueb, nr. 56.
Zie ook inv. 1823.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1822
12 ) 25-11-1406. Acte van afstand door Jan van Apelteren als momber van zijn vrouw Margriete Jansdr. van Rossem van alle goederen haar aangekomen na dode harer moeder vrouwe Fey in de eninge van Driel, ten behoeve van haar vader Jan van Rossum.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2018.
Wij Wouter van Haeften ende Roeloff Goeswinis soen scepen in Dryel tugen dat voir ons comen is Jan van Apelteren als
momber ende wittaftige man siins wiifs joncfrauwe Mergrieten dochter heren Jans van Rossem d.... ende heeft vertegen
op alle rede? guets rurende ende onrurende op alle erfnis ende op alle tymmeringe? op alle p.....e
dat joncfrauwe Margrieten sinen wive aen comen ende bestorven is overmids dode vrouwe Fyen haere
moder die wiif was heren Jans voirscr. dat gelegen is inder eninge van Drijel tot behoeff heren Jans
van Rossem voirscr. erfliken te besitten Ende Jan van Apelteren als momber siins wiifs joncfrauwen
Mergrieten voirscr. geloefde van siinre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven In oirconde
onser litteren gegeven Int jaer ons heren dusent vier hondert ende sesse op sunte Katherinen dach
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2873
13 ) 04-10-1410. Heer Jan Bout, kapelaan de Dryel, Jan die Scout Deric Goedertszoonszoon, richter in Bomelrewert, Deric Jan Berwuyszoon en Deric Goedertszoon, schepenen te Driel, verklaren, dat Mechtelt, dochter van Wouter van den Berghe, zuster en erfgenaam is van Lijsbette, dochter van Wouter van der Berghe, overleden ter Elborch, en verzoeken scholt, schepenen en raad dier stad, haar behulpzaam te willen zijn in het verkrijgen van de erfenis.
Ghescreven tot Dryel int jair ons Heren dusent vyerhondert ende tien des Saterdaghes na Sente Remeys' dach.
Oorspr. (Inv. no. 35) met fragmenten van de zegels der eerste twee oorkonders en het zegel van den vierden oorkonder in groene was. Het zegel van den derden oorkonder is verloren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2018.
Ic heren Jan Bout pryester capellaen tot Dryel, Jan die Stout Deric Goederts zoens zoen rychter miins liefs ghe-
nedighen heren van Ghelren in Bomelrewert, Deric Jan Berwiins zoen ende Deric Goederts zoen scepen tot Dryel maken
cont mit desen openen bryeve als dat Mechtelt Wouters dochter vanden Berghe ....
NB. meerdere fouten in het regest.
Bron: Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, Stadsbestuur Elburg 1320-1813 (toegang 1001), regest 142.
Bron: Overigen
14 ) 09-07-1573. Aert Aert Egense en Johan Barten, schepenen van Driell, oorkonden, dat op verzoek van Otgen van Malssen, eenige personen verklaringen afleggen omtrent de levering van raapzaad door dezen Otgen naar Hedel.
Opten IX dach Julii anno 1573.
Oorspr. op papier (Inv. no. 5396), onderteekend door de oorkonders.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2018.
Wij Aert Aert Egensz ende Johan Barten schepen in Driell doen kont ende contschappe?
enen ijghelicken voer die gerechte waerheijt, hoe dat voer ons schepen voerg. gecompereert
ende erschenen sijn in properen persoenen enen genampt Wijlm Evertsz ende
enen genampt Reijnier Jansz allet mannen van goeder namen ende famen
inwoenders ende goede geboeren, nabueren in Driell, Ende hebben eendrachte-
lick bekent verclaert ende getuicht dorch gerichtelick versueck van Otgen
van Malsen ende myt den scholt gedacht sijnde, bij den eedt die hem den
scholt voirg. voer ons schepen .... etc ....
Bron: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Huis Bergh (toegang 0214), inv. 5396; regest nr. 3176.
Bron: Overigen
15 ) 19-02-1544. Akte van afstand van rechten op een uiterwaard onder Driel door joffer Dirck. weduwe van Aert die Cock Diels aan Walraven van der Elst.
Claes Karatensz. en Dirck Jan, Lambertsz., schepenen te Driell, oorkonden, dat joffer Dirck, weduwe van Aert die Cock Diels, aan Walraven van der Elst een uiterwart onder Driell heeft overgedragen. Dinsdaichs voir Zinte Petersdach ad Cathedram
Oorspr. (Inv. no. 250). Met uithangend beschadigd zegel van Kerstensz. in bruine was en een verloren zegel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2018.
Nb. Het regest bevat fouten.
Schepenen: Claes Korstensz en Dirck Jan Lambertsz.
Diels zal moeten zijn: Duls.
Bron: Nationaal Archief, Familiearchief Pauw van Wieldrecht, toegang 3.20.43, inv. 250. Regest nr. 12.
Bron: Overigen
16 ) 1555. Akte waarbij schepenen van Driel getuigen dat Adam en Goert van der Elst de nalatenschap van hun ouders in gebruik genomen hebben, 1555. 1 charter
N.B. Aanwinst 1960.17.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-1-2018.
Bron: Diverse charters/diverse aanwinsten, inv. 1373
17 ) 07-03-1529. Peter van Oever en Wilhem Loye, genaamd van Driell, Lambertss., schepenen van Driell, oorkonden, dat Jan die Sterck van Teffelen aan Thys Korstenss. ten behoeve van Johan van Kessell 4 kalverscharen onder Driell op den achtersten Coerenwert heeft verkocht, 1529 maart 7. 1 charter
N.B. Oorspronkelijk. Met de zwaar geschonden zegels van de beide oorkonder.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-1-2018.
Bron: Diverse charters/diverse aanwinsten, inv. 106
18 ) 27-04-1527. Arendt de Ghyer en Jan die Sterck van Teffelen, schepenen van Dryell, oorkonden, dat Gerefaes de Ghyer aan Johan van Kessell zeven scharen weiland buitendijks op den achtersten Corenwert onder Dryell verkocht heeft, 1527 april 27. 1 charter
N.B. Oorspronkelijk. Met het geschonden zegel van de eerste oorkonder. Dat van de tweede oorkonder ontbreekt.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-1-2018.
Bron: Diverse charters/diverse aanwinsten, inv. 103
19 ) 09-01-1583. Egen Dirck Egen Dircks zoon en Henrick Ghysberts zoon, schout te Herwenen, schepenen van Dryell, oorkonden, dat Maricken en Annicken, dochters van wijlen Egen Egenss., aan Johan ... anderhalf schaar weiland onder Dryell, genaamd "vrije sekere ijsere schaeren", buitendijks, op de achterste waard, verkocht hebben, 1583 januari 9. Zie 10 Mrt. 1525 (=101). 1 charter
N.B. Oorspronkelijk. Met het licht geschonden zegel van de tweede oorkonder. Dat van de eerste ontbreekt.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-1-2018.
Is dit een transfix aan de akte van 1525? Dat is uit de inventaris niet duidelijk.
Bron: Diverse charters/diverse aanwinsten, inv. 196
20 ) 23-03-1530. Aert Janszoon van Henxtum en Egen Dirck Ariss., schepenen van Driell, oorkonden dat Aert die Haes aan Jan die Sterck van Teffelen ten behoeve van Johan van Kessel twee scharen weiland onder Driell op de achterste Corenwert verkocht heeft, 1530 maart 23 (des Woensdages post Oculi). Zie 1525, 10 maart = 101. 1 charter
N.B. Oorspronkelijk. Met de zegels van de beide oorkonders.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-1-2018.
Is dit een transfix aan de akte van 1525? Dat is uit de inventaris niet duidelijk.
Bron: Diverse charters/diverse aanwinsten, inv. 107
21 ) 10-03-1525. Peter die Ghyer en Egen Dirck Gisbertssen, schepenen van Driell, oorkonden, dat Aert die Cock, Ariaen Duals zoon, aan Johan van Kessell 1.3 van de achterste Coerenwert van Driell, buitendijks, verkocht heeft, bewaard met een recht van het altaar van het heilige kruis, 1525 maart 10. 1 charter
N.B. Oorspronkelijk. Met de geschonden zegels van de beide oorkonder.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-1-2018.
Bron: Diverse charters/diverse aanwinsten, inv. 101
22 ) 22-02-1597. schepenen Dirck Fonck en Egen Dirck Egen Dirckss.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
Transfix I anno 1597, Febr. 22

schepenen in Driel: Dirck Fonck, Egen Dirck Egen Dirckss.
Ghielis Moring als man ende momber Barbara Jacops synre echte huysvraus heeft in qualiteite vurs. vercoft ende opgedragen voer vyfftich pont geve penn. ... den bryeff daer desen tegenwoirdigen bryeve doirsteken is etc. ... Mr. Johan de Bye als provisoer der aerme wesen binnen Bommell ende ten behoeve der wesen vurschr. etc. actum als boven.
E. Dirckssen S. in Driell.
bron: Kaartenbak H. Beckering Vinckers, weeshuisarchief Zaltbommel
kaartjes 159-III
Transfix.
Hangt aan: 11-03-1589
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen (159-3)
23 ) 03-06-1595. schepenen Hermen Claissen en Hanrick Ghysbertssen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
Transfix III. anno 1595 juni 3.
Wij, Hermen Claissen ende Hanrick Ghysbertssen, schepenen in Dryell tuygen dat voer ons commen is Peter de Ghyer Peterss als man ende momber Neesken Derck de Borchgreeffs dochter, synre echte huysvrou ende heeft in qualiteite voirss. vercoft ende opgedragen voir twentich pont gever penn. dye hy ghieden dat hem betailt syn dye briefen daer dese tegenwoerdigen bryeff doirsteken is ende allet gehauwt der briefen voers. gelyck daer inne geschreven staet, Elberten Maess. mit allen onbetaelden achterstell uuyt een constitutie thynsbryeff van twee gul. ende vierthyen st. jaerlix, dair desen brieff doersteken is, verscheenen in eenen eygendom erfflicken tho hebben ende to besitten. Ende Peter de Ghyer in qualiteite voers. verteech op den brieffen mit oiren inhalt ende den achterstell als vurs. ten behoeve Elberten Maessen voergnt. ende geloiffden daer op te doen verthyen allen dye mit recht verthyen sullen. enz. In oerconde etc. datum als boven.

Egen Dirckss. s. in Dr.
bron: Kaartenbak H. Beckering Vinckers, weeshuisarchief Zaltbommel
kaartjes 089-IV+V
Transfix.
Hangt aan: 19-11-1541
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen (089-4)
24 ) 21-03-1591. schepenen Egen Dirckss Egen Dirckss en Roeloff Mathijssen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
Driel, anno 1591, Maart 21

Wij Egen Dirckss Egen Dirckss ende Roeloff Mathijssen, schepenen in Dryell tuygen dat voir ons comen is Geertken Spierings, wedue Philips du Cock mit oiren gekoeren momber ende heeft vercoft ende opgedragen voir twentich pont gever penn. ... een schaer weyde gelegen in den gerichte van Dryell tot Hoenzaet in Hanrick Uden Oisterbroeck gelegen in de schaer aldair gebruyct worden, Willem Janss, dyck ende thyns vry in eenen eygendom erffelycken to hebben ende te besitten ende Gheertken ... verteech etc.
datum als boven.
bron: Kaartenbak H. Beckering Vinckers, weeshuisarchief Zaltbommel
kaartje 042
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen (042)
25 ) 05-03-1591. schepenen Dirck Fonck en Egen Dirck Egen Dirckss,
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
Transfix I. anno 1591, maart 5.

Wij, Dirck Fonck ende Egen Dirck Egen Dirckss, schepenen in Driell, tuygen dat voir ons comen sijn Heer Huyman van Rossem, priester, mit synen gekoeren momber ende Aernt Jansoen als man ende momber van Mechtelt van Rossem, syne echte huysvrouw ende hebben gerenuncieert ende vertegen opten bryeff dair desen tegenwoirdigen bryeff doirsteken is ende op allet tgehaut des bryeffs gelyck dair inne gescreven staet tot behoeff Elbert Maess erffelicken te hebben ende to besitten mit allen onbetailden achterstel uuyt den constitute thynsbryeff dair desen doirsteken, verscheenen. In oirc. etc. datum als boven. Egen Dirckss. secr. in Dryell
bron: Kaartenbak H. Beckering Vinckers, weeshuisarchief Zaltbommel
kaartjes 105-III+IV
Transfix.
Hangt aan: 04-03-1554
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen (105-3)
26 ) 11-03-1589. schepenen Willem Loy Willemss van Driell en Hermen Claess.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
Driel, anno 1589, Maart 11

Wy, Willem Loy Willemss van Driell ende Hermen Claess. schepenen in Dryell tuygen dat voir ons commen is Dirck Claessen ende heeft geloift Mr. Jan de Bye tot behoiff Barbara Jacops nagelaten wedue Hanricks van den Berghe zal. thyns twaelff carolus gul. tot twintich gefalueerde stuyver den carolus gul. gerekent op Corsmis toecomende, ende dair nae voirth jairlix ende alle jaer ewelyken thyns twaelff carolus gul. als vurscr. staen, op vurscr. termyndach uuyt alle syne goederen ende ellix van dyen insunder tot optie ende kuer van Barbare Jacops vurs. tot onsen lantrecht te betalen, allet vry gelt sunder ennigerhande cortinge van schattonge inbreuck van dycken, desolatie der lenderijen, verschooten, branth, sheeren reede off andersins lantschapp, ritterschappen off gerichten g verdrachten, dair van hy nu als dan, dan als nu renuntieert ende expresselyken verthyt. Wellecken thyns wairt saicke dat hy jairlix alsoo op den vurscr. termyndach nyet gegheven off betaelt en werden soe sall alle weken dair naistvolgende op den vurscr. thyns wassen ende gaen een peen van ses stuyveren der munte vurs., wellecken peen te gader mitten thyns vurs. Barbara Jacops voirgenoemt uuyt alle syne guederen ten lantrecht wie voirseet, sall mogen verhaelen soe wanneer sys nyet langer en sall willen verbeyden. Ende Dirck Claessen vurnt. geloiffden oick meede den thyns mitten pene voirs. uuyt de geuderen voirs. jaer ende dach ende voertz eewelyken met volre waerschappen te waren als recht is tegens allen des te rechten commel sullen willen, voir behauden etc. Datum als boven. E. Dirckss s. in D.
bron: Kaartenbak H. Beckering Vinckers, weeshuisarchief Zaltbommel
kaartjes 159-I+II
Transfix.
Aanhangend: 22-02-1597
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen (159-1)
27 ) 07-12-1588. schepenen Willem Loy Willemss van Dryell en Lambert Aerntss
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
Driel, anno 1588 December 7.

Wy, Willem Loy Willemss van Dryell ende Lambert Aerntss, schepenen in Dryell, tuygen dat voir ons commen is Johan Cornelis Bakenssoen ende heeft geloift Aernt Cornelis Reynensoen, sijnen swager dye summe van negen ende tsestich carolus gul. tot twintich stuyvers gefalueert den carolus gul. gerekent, in dryen termynen ten lantrechte to betalen, dair van een rechte dordendeell verschynen sall op St. Jacopsdach in den somer in den jare negen ende tachtentich het tweede dordendeell op St. Jacopsdach tnegentich ende her dorde offte leste dordendeell op St. Jacops dach anno een ende tnegentich alle toecomende ende voir St. Martensdach in Novembri nae ellicken termyndach vurs. waell betaelt te syn sonder langer vertreck. Inne oirconde onsser letteren gegeven in den jaere ons Heeren duysenth vyffhonderth acht ende tachtentich op den sevenden dach decembris. Ende sall Johan voernt. aen den voergenoemden aen den iersten termyn van wyn cop ... .XXXVL.
Egen Dirckss. s. in Dr.
bron: Kaartenbak H. Beckering Vinckers, weeshuisarchief Zaltbommel
kaartjes 246-I+II
Zie ook: ORA Driel, inv. 968, folio 102v.
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen (246-1)
28 ) 03-06-1566. schepenen Johan Geritss. en Merten Janss.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
Transfix I. anno 1566 Juni 3.
Wij, Johan Geritss. ende Merten Janss. schepenen in Driell tuygen dat voir ons comen is Wyllem Art Everitss. ende heeft vercoft ende opgedragen voir vyftich pont gever penn. die hy gyede dat hem betaelt syn den brieff daer desen tegenw. br. doersteken is .... Sebert Janss. in eenen eygendom erffelicken te hebben en te besitten. enz. Datum als boven.
bron: Kaartenbak H. Beckering Vinckers, weeshuisarchief Zaltbommel
kaartjes 104-I+II
Transfix.
Aanhangend: 13-09-1601
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen (104-1)
29 ) 17-08-1561. schepenen Dierick Egen Dierick Andriessen en Cornelis de Ghier
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
St.Marienacker, 't Convent van, te Rossum, anno 17 aug. 1561

Transfix I. anno 1561, Aug. 17.
Wij Dierick Egen Dierick Andriessen ende Cornelis de Ghier, schepenen in Driell tuygen dat voir ons comen syn broeder Wouter van Beers, pater, suster Godt van Broickhoeven, moeder ende suster Henrick van Maren, procuratris O des Convents van Sant Marienacker binne Rossem ende hebben inden naem ende van wegen des convernts voers. mit wil ende consent van Iken Dircks., puerlick uyt goeder vruntschappen vergu?nnen uyt beweechelycke oirsaicke vercoft ende opgedragen den brieff dair desen brieff doersteken is ende allet ingehaut des brieffs voers. als daer inne geschreven steet, Jan Brantss. tot behoeff suster Metken Tonis dochter nae dode Ikens voers., Metkens voers. leven lanck ende soe lange als Metken voirs. in den convent voirs. woenen sal end dair
inne bliven sal ende niet langer, erffelicke te besitten; ende die transportanten in qualiteyt als voirs. geloeffden oick mede alle voircommer ende voerplicht van hoire wegen van den selven aff te doin, mit voirwaerde toe gedaen, dat ter stont nae dode Metkens off terstont nae dat sij uytten convents mocht ingelyff gegaen syn, desen thynsbrieff ende allet ingehaut van dien weder comen ende bliven sal aen dat convent voirgenoemt; ende off desen thynsbrieff voirs. gelost worden in den leven van Metken ende terwylen sy int convent voirscr. woent, soe salmen die penningen weder beleggen tot behoeff Metken voirgen. waer van men den brieff sal maken nae vurwaerden voirs. die supscription sal loven voir goet. Inne orconde onser lettere gegeven inden jaer ons Heeren vyfftienhondert een en tsestich, den soeventhiensten dach Augusti.
bron: Kaartenbak H. Beckering Vinckers, weeshuisarchief Zaltbommel
kaartjes 121-IV+V+VI
Transfix.
Hangt aan: 22-06-1544
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen (121-4)
30 ) 15-06-1561. schepenen Cornelis de Ghier en Daniel Spiering Janss
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
Driel, anno 1561, Juni 15.

Wy, Cornelis de Ghier ende Daniel Spiering Janss., schepenen in Driel tuygen, dat voir ons comen is is Jan Matthyssen ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert pont gever penningen, die hy gieden dat hem betaelt syn, twee mergen lants off soe groet ende cleyn die mit recht gelegen syn aen drie acker mitten halven graeff boven gelegen, gelyck die nu opgegraven sal werden, gelegen in den gericht van Driel op die alde wey naest Jannen voirs. boven, ende Wauter Janssen beneden, streckende noort op Bolscamp ende suydt op die gemeyn straet Aert Cornelissen in eenen eygendom ende Dielis Cornelissen tsamen erffelicke te hebben ende te besitten. Ende Jan voirs. verteech op dat voirs. vercofte goet ende hy geloeffden oick mede dair op te doin verthyen allen den ghenen die dair mit recht op sullen verthyen ende hy geloeffden oick mede tselve vercofte goet te waren jaer ende dach als recht is tegens allen den ghenen die dair mit recht comen willen ende alle voircommer ende voirplicht aff te doin van den selven mit vurwaerdt toe gedain oft geviel tot enniger tyt, dat dit voirs. vercofte goet den coperen voirs. mit ennige recht ontwaert worden ende tselve niet toe en queem van hoiren wegen soe geloeffden Jan Matthyssen voirs. binnen een halff jaer nae der ontwaringe den coperen voirss. sess hondert ende darthien gulden brabantz valueert min een oort guldens te betalen tot onsen lantrecht - die superscripti tyt loven wy goet ende die superscripti verthyen loven wy oick goet. Inne oirconde onser letteren gegeven in den jaere ons heeren duysent vyffhondert eenentsestich opten vyffthienden dach junii.
bron: Kaartenbak H. Beckering Vinckers, weeshuisarchief Zaltbommel
kaartjes 306-I+II
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen (306-1)
31 ) 04-03-1554. schepenen Jacop die Cock en Gosen van Avesaeth
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
Hurwenen anno 1554 Maart 4.

Wij, Jacop die Cock ende Gosen van Avesaeth, scepenen in Driell tugen dat Aert Henrickss. Coesters heeft geloefft mester Jan van Rossem twee gulden tweyntich stuver munte van Brabant tstuck voerden gulden, op Bammis dach toecomende ende soe voert jaerlicx opten voers. termyndach ewelicken the betalen, the heffen ende the bueren uuth huyss ende hoffstat daer hy nu op woint in den gericht van Horwenen gelegen metten bogaert zuytwrt den bogaert lantgelegen mester Jan van Rossem, noorden idt Gasthuyss tot Bommell, westwaert Dirck Morinck; ind die hofstatt lant gelegen die gemeynstraet oostwaert, Ghysbert Jacopss. noortwaert; ind noch uuyt eenen mergen lants so die gelegen is tot Horwenen inden Breert boven Goert die Snyder tot Rossem, beneden Gosen van Avesaet voerscr. ende voert die gemeyn straet off soe wie dat mit recht all rontssomme naest die voers. onderpanden gelegen mogen syn. Welcke thyns voersc. off he jaerlicx opten voers. termyndach nyet betaelt en worde soe soude dan daer op gaen ende wassen alle weken daer naest volgende eene peene van eenen stuver brabants der munten voers., welcken peene metter thyns voers. mester Jan van Rossem voers. uuth die onderpanden voers. sall mogen verhalen wanneer dat hys nyet langer beyden en sall willen. Ende Aert Henrickss. voers. gelooffden oick mede den voergen. mester Jannen den thyns mitten peene voers. tot die onderpanden voers. jaer ende dach te waren als recht is tegens alle den ghenen die des ten rechte comen willen. Beheltelicken den voerg. Aert Henrickss. op ennigen termyndach voers. altyt synre eywiger lossen die hondert der voers. gulden gerekent tegens yesse en met alle verscenen onbetaelde thynssen daer by te leggen ende te betalen. Ind Aert voers. gelooffden oick mede als mombaer zyns wyffs, voer zynen huysfrauen voerkynder. Ind hier mede is gedoyt {=vernietigd} eenen scepen brieff van enen Bommelse gulden, den ryder gerekent tegen vyff ende tweyntich stuver ende noch eenen scultbrieff van vyff gulden voers. ind alle affterstedigh des tyns voers. hercomende van alts van Aelbert Aertss. zyner huysfrauwen voerman. Inne oirconde onsser litteren gegeven inden jaere ons Heeren duysent vyffhondert ende vier ende vyfftich op ten vierden dach Martii.
bron: Kaartenbak H. Beckering Vinckers, weeshuisarchief Zaltbommel
kaartjes 105-I+II+III
Transfix.
Aanhangend: 05-03-1591
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen (105-1)
32 ) 25-01-1552. schepenen Willem Loei Lambertss. gnt. van Driell en Jacop die Cock
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
Driel: Velddriel anno 1552

anno 1552 Sunte Pauwelsdach confessionis {25 jan.}.
schepenen van Driell: Willem Loei Lambertss. gnt. van Driell. Jacop die Cock
Jan Bock heefft geloeft Arien Geritss. thyns twelff Keysers Carolus gul. euwelicken the betalen uuth huyss ende hoffstat gelegen inden gericht van Driell tot Veltdriell, daer Jan voers. nu tertyt inne ende op woenachtich is, ende met acht hont lant daer teynden aen gelegen ostwaert erffenis Sante Katharinen altaer tot Veltdriell etc.
bron: Kaartenbak H. Beckering Vinckers, weeshuisarchief Zaltbommel
kaartjes 237-I
Er zijn nog twee transfixen genoteerd van 1617 en 1641, die hier niet zijn overgenomen.
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen (237-1)
33 ) 19-11-1541. schepenen Meester Jan die Sterck en Claes Kustenssen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
Transfix II. anno 1541 November 19.
Wy Meester Jan die Sterck ende Claes Kustenssen schepenen in Driell tugen, dat voir ons comen is Johan Herberenss end heeft vercoft ende opgedragen voer hondert pont gever penningen die hy gieden dat hem betaelt zyn die brieven daer desen tegenwoerdigen brieff doersteken is ende allet ingehaltess brieffen als daerinne geschreven steet, Herman die Bie erffelicken the besitten. Ende Johan Herberenss voers. verteech op die brieven enz. Inne oirconde enz. datum als boven.
bron: Kaartenbak H. Beckering Vinckers, weeshuisarchief Zaltbommel
kaartjes 089-III+IV
Transfix.
Hangt aan: 1536
Aanhangend: 03-06-1595
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen (089-3)
34 ) 1536. schepenen Egen Egenss. en Jacop die Kock
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
Transfix I anno 1536
Wij, Egen Egenss. ind Jacop die Kock, schepenen in Driell tuygen, dat voir ons gecomen is Reyer Artssen ind heefft vercoyfft ind opgedragen voer hondert pont gever penn. die he gieden dat hem betaelt sijn, den brieff dair desen tegenwoirdigen brieff doirgesteken is ind alle gehalt des brieffs als dair inne geschreven steet, Johan Herberenssen erfflichen the besitten. Ind Reyer vurs. heefft dair op vertegen, geloiffende dair op doen verthien alle die gheen met recht van syner wegen dair op verthien sullen. Ind van synre wegen te waren jaer ind dach als recht is tegen alle die gheen ten rechten comen wyllen. Ind alle voircommer ind voirplicht daer aff tdoen van synre wegen. Inne oirkont onser letteren gegeven in den jaer ons Heeren dusent vyffhondert ind ses ind dartich.
bron: Kaartenbak H. Beckering Vinckers, weeshuisarchief Zaltbommel
kaartjes 089-III
Transfix.
Hangt aan: 24-08-1533
Aanhangend: 19-11-1541
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen (089-3)
35 ) 26-05-1534. Egen Dirck Arrissz en Egen Dirck Gijsbertssz schepenen in Driell oorkonden, dat Hanrick Artsz van Heell aan Baken van Goer en Hanrick Arienz als gasthuismeesters tot Driell 1 gld. thijns ad 20 stv. en een geldersche snaphaan van 6 stv. 's jaars op Paaschdag heeft beloofd uit het door hem bewoond huis met hofstad tusschen O. Durck Jacop Egens en Z. de straat.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
Wij Egen Dirck Arriss. ind Egen Dirck Arriss. Gijsbertss. scepenen in Driell tugen
dat voer ons gecomen is Hanrick Artss. van Heell ende heefft Baken van Goer
ind Hanrick Ariensz. als gasthuyssmeijsters ind tot behoeff des gasthuys binnen
Driell thijns eenen gulden tweijntich stuvers voerden gulden ind eenen goeden
gelresen selveren snaphaen vanden besten ijser gerekent voer sess stuver
ind alle payment gerekent na advenant, thoe paeschen tocomende ind so
voert jaerlicx opten paeschdach ewelicken the betalen uuuyt huys ende
hoffstat getymmer potonge ind alle sijnen toebehoren gelegen inden gericht
van Driell daer hij to hantz op woent daer aen d'een zijde naest lant
gelegen is oistweert Dirck Jacop Egens, suyden die gemeijn straet off
wie all omme met recht naest lant gelegen mach sijn. Welcken thijns
off he ewelick opten paeschdach vursc. nyet gegeven off betaelt en worden
soe sall alle weken daer naestvolgende daer op gaen ende wassen enen
peen van eenen halffen stuver vuersc. ter weeck welcken peen mytten
thijns voersc. die gasthuyss meijsters tot behoeff des gasthuys voerss. ver-
halen mogen uuuyten onderpande voersc. als sij's nyet langer beijden en
willen. Ind Hanrick Aertss. voersc. gelooffden den thijns ind peen voersc.
uuth den onderpande vursc. ewelick te waren tegen alle die geen die
des then rechten comen willen. Bij alsoe dat hij den thijns voersc. euwelicken
sall mogen lossen op eenige termijn voersc. die hondert gerekent tegens
sess ind mitten verscenen thijnss. In oirconde onsser litteren. Gegeven
inden haere ons Heren duysent vijffhondert vier ind dartich des dinxda-
gas nae pinxter dach.

marge:
Desen brief
Hanrick Aert
tijns?
Hanrick bet.
Baken van Goer
Potlood aantekening in marge: 1534
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 10v) - Regest nr. 42
36 ) 03-01-1535. Aert de Ghier en Jacop die Cock schepenen in Driell oorkonden, dat Aert Henricxen aan Baken van Goer en Hanrick Ariensz als gasthuismeesters een thijns heeft geloofd van 1 gld. ad 20 stv. en een geldersche snaphaan ad 6 stv. 's jaars op Kerstdag uit huis en hofstad te Huesden Driell, tusschen O. en W. Aert die Bruyn, Z. de dijk en N. de straat.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
marge: Jan Peters. van Orten

Wij Aert de Ghier ind Jacop die Cock scepenen in Driell tugen dat voer ons gecomen
is Aert Henricxen ind heefft geloofft Baken van Goer ind Hanrick Arienss.
als gasthuyssmesters inder tijt tot behoeff des gasthuys binnen den dorp
van Driell thijns eenen gulden tweijntich stuvers voerden gulden ind den
goeden goelresche selveren snaphaen gerekent voir sess stuvers to
korssmis tocomende ende zoe voert jaerlicx ewelicken the betalen
uuth huys ende hoffstat gelegen tot Huesden Driell daer aen beijde eijnden
Aert die Bruyn naestgelant is, suyden den gemeijnen dijck, noirden die gemeijne
straet off wie allomme met recht naest lant gelegen mach zijn. Welcken
thijns off jaerlicx nyet gegeven off betaelt en worde opten termijn voerss. soe
sall alle weken daer naestvolgende daer op gaen ende wassen eenen peen van
eenenhalffen stuver voirsc. welcken peen metten thijns vurss. die gasthuys
meijsters inder tijt verhalen mogen wuyten onderpande vursc. als sij's niet
langer beiden en willen. Ind Aert Henricxss. geloeffden den thijns ind peen
voersc. uuuyt den onderpande vursc. ewelicken the the waren tegen alle
die gheen die des then rechte comen willen. Bij also hij mach den thijns voorsc.
euwelicken lossen op enygen termijn vursc. die hondert gerekent tegens
zess ind mytten verschenen thijns. In oirkonde onser litteren. Gegeven inden
jaere ons Heeren duyssent vijff hondert vijff ind dartich opten dorden dach
januarij
Potlood aantekening in marge: 1535
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 10v) - Regest nr. 43
37 ) 26-06-1426. Gerechtsbrieven van Driel, houdend een fictieve schuldbekentenis voor Dirc Goeswijn Stormsz. op de proost ten bedrage van 500 Franse kronen per jaar zes jaren lang, met een vermoedelijk bijbehorende borgtocht.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
Wij Engbert Haghen ende Herman van Beesde scepen in Dryel tugen dat Lambert
Alarts soin als zaecwout Jan Accrijns soin Aert Accrijns soin Dirc Loef Wil-
lems soin ende Gerit die Bye Jans soin als borgen ongesceiden hebben geloeft
Dirc Goiswiin Storms soin hondert ende acht ende tseventich gouden aude
vrancrijcsche vrancken goet ende ghenge of voir elken vrancken voirss. an-
derhalven gouden reijnaldus arnems rijnsgulden goet ende ghenge of ander
goet payment in geliker weerde dair voir, die een helft des ghelts
voirss. op onser liever vrouwen dach purificatio naestcomende. Ende de ander
helft des voirss. ghelts op sente jans dach baptistus nativitas dairnaest
comende tot onsen lantrecht te betalen. In orconde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heren M CCCC ende ses ende twentich des woensdages nae Sente Jans dach baptistus
nativitas.
Met de twee aanhangende schepen zegels. Scan beschikbaar.
Bron: Kapittel van Oudmunster te Utrecht, inv. 1832-3
38 ) 07-11-1514. Egen Dircxsz en Egen de Gier schepenen in Driell oorkonden, dat Arien Hubertsz en Jan Sandersz als gasthuismeesters zijn ingezet in het goed van Aelbert Jansz van Maren en zijn zusters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
Wij Egen Dircxss. ende Egen de Gier scepenen in Driell tugen dat wij daer over ge-
weest hebben daer Arien Hubertss. ende Jan Sanderss. als gasthuys mesters inder-
tijt des gasthuys van Driell nae ingehout hoere scepenre vervolch gericht ende
coop brieff van Driell ruerende van goederen Aelbert Janss. van Maren Yewen Cuysten
als mombaer zijns wijffs Agness. Mathijs Lambertss. als mombaer zijns wijffs Erm-
gaerden ende Floris Geritss. als momber zijns wijffs Mergarieten ingeseth sijn over-
mits den gesworen richter ons heren van Gelre in Boemelreweert nae onsse vonnisse
tot allen recht in alle goets der voerz. personen soe die all gemelt ende geschreven staen
datinden gericht van Driell gelegen is. Welck voerz. goet Gijsbert van Genth den
gasthuys meijsters voorss. tot behoeff den gasthuys voirss. vercofft heefft gelijck als
die scepenen brieffen dat volcomelicker begrijpen ende inhouden die daer op gemaect
zijn. Ende die richter voersc. verboet voert eenen yegelicken den aenvanck
vanden goede voersc. op zijn lijff ende goet dat nyemant zijn hande daer aen
en sloege noch hem des en onderwonde. Hij en dede dat van wegen des gasthuys
voersc. off hij en dede dat van wegen des gasthys voersc. off hij en dede dat met
eenen beteren recht. In oirconde onsser litteren. Gegeven inden jare ons Heren
duyssent vijffhondert ende XIIII des dynssdaichs nae Sunte Huberts dach.
Potlood aantekening in marge: 1514
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 13v) - Regest nr. 40
39 ) 05-11-1514. Egen Dircxsz en Egen de Gier schepenen in Driell oorkonden, dat de gasthuismeesters krachtens hun -doorgestoken- vervolgbrief zijn gericht in het bezit van Aelbert Jans van Maeren en zijn zusters en dat deze panding voor 5 schillingen is verkocht aan Ghijsbert van Genth.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
Wij Egen Dircxss. ende Egen de Gier scepenen in Driell tugen dat wij daer over gewest
hebben daer Arien Hubertss. ende Jan Sander Egenss. als gasthuys mesters indertijt des gasthuys
van Driell gericht zijn na vermogen hoerre vervolch brieff overmits den geswoeren
richter ons heeren van Gelre in Boemelreweert tot allen recht in alle goets Aelbert
Janss. van Maren Yewen Cuysten als mombaer zijns wijffs Agniesen Mathijs Lambertss.
als mombaer zijns wijffs Ermgaerden ende Floris Geritss. als mombaer zijns wijffs
Margarieten Jans van Maren als erffg. Heijllen Ott Scaepert wijff was
dat gelegen is inder enonge van Driell ende inden gericht van Driell als voer het ver-
volchde hooft ende scade gelt gelijck den vervolch brieff dat beter begrijpt ende in-
holt die daer op gemaect is. Des vraichden ons die richter voerz. wat dat die gast-
huys mesters voirz. mytten goeden myt recht sculdich te doen waren daer op wijsden
wij datmen dat goet voirz. verbieden sall als recht is ende daer nae sullent die gast-
huys meijsters vercopen tot onssen landtrecht dit gescietde inden yaer ons Heeren
dusent vijffhondert ende XIIII des sonnendaichs voer sunte Bartolomeus dach.
Daer na tugen wij scepenen voirz. dat voer ons comen is die gesworen bode ons heren
van Gelre in Boemelreweert ende heefft gegiet dat hij verboden heefft als recht
is drie sonnendaich ther rechter missen tijt inder kercken van Driell alle goets
der voerz. personen dat inden gericht van Driell gelegen is dat dat the vercopen were
overmits den voirz. gasthuys mesters als voer hoer vervolchde hoofft ende scade gelt
voirss. Daer na tugen wij dat voer ons comen zijn die gasthuys meisters voirsc. ende
hebben vercofft na alle formen ende manieren als ons lantrecht eijscht ende wijst alle
goets der voerz. personen dat inden gericht van Driell gelegen is ende dat aldaer inder kercken
van Driell verboden is als recht is ende datmen aldaer sculdich is ende met recht the verbie-
den pleecht Ghijsbert van Genth voer vijff schillinge gever penningen voer elck goets
der voorss. personen zoe die all genoemt als erffgenamen voersc. saen the hebben the
besitten. In oirconde onsser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende
ende XIIII des sonnendaichs nae Sunte Huberts dach.
Potlood aantekening in marge: 1514
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1514
Aanhangend: 06-11-1514
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 13) - Regest nr. 38
40 ) 01-12-1512. Schepenen: Aert Janss. van Henxstum en Wouter Dircksz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
marge: Transfixbrief
Wij Aert Janss. van Henxstum ende Wouter Dirckss.
scepenen in Driell tugen dat voir ons comen is heer
Huyghman vuyten Weerd priester ende heeft vercoft
ende opgedragen voir thien pont gever penningen goet ende
geve die hij giede dat hem betailt zijn den brieff daer
deesen brieff tegenwoerdich doersteken is ende allen 't gehout
des brieffs als dair inne geschreven steet heer meester
Folpairt priester tot behoiff des gasthuys geheyten Frerick
Moliairts gasthuys priester gelegen binnen Bommell opten
kerckhoff tegen den put erffelick the besitten. Ende heer
Huychman voirss. verteech opten brieff ende op allet 't ge-
houdt des brieffs voirss. Hij gelooffde dan oick mede
van sijnre wegen dair op doen the verthijen alle die
ghene die dair op met recht verthijen sullen. Hij ge-
looffden oick the waren van sijnre wegen den voirss.
meester Roeloff Folpaert tot behoiff des gasthuys voorss.
den brieff ende allen 't gehoudt des briefs voirss. jair ende
dach als recht is tegens alle den ghenen die then rechte
komen willen. Ende van zijnre wegen alle voirplicht
aff te doen vanden selven. In oirconde onser litteren.
Gegeven inden jare ons Heeren duysent vijffhondert
ende twelff op Sunte Eligius dach.
Sint Eligius = 1 december
Deze akte is doorgehaald.
Bron: Gelders Archief, Handschriftenverzameling, toegang 0508, inv. nr. 440
Cartularium van het Gasthuis van Frederik Moliaert aan het Kerkhof te Zaltbommel, 1395-1566.
Transfix.
Hangt aan: 09-01-1502
Bron: Overigen (f. 10v+11)
41 ) 30-11-1505. Egen Dircxsz en Jan die Sterck Baukensz die oude schepenen in Driell oorkonden, dat Egen Sander Egensz aan Lambert Sander Egensz 1 gouden Rijnsgld. of 25 Bossche stv. thijns heeft beloofd op Kerstdag uit zijn huis en hofstad te Driell in Martwijck tusschen Gherit Peterssz en Egen Sandersz zelf en van straat tot straat.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
Wij Egen Dircxss. ende Jan die Sterck Baukenss. die Oude scepenen in Driell tugen
dat voer ons comen is Egen Sander Egenss. ende heefft geloofft Lambert Sander
Egenss. thijns eens gouwen rijnsche guldens off vijff ende tweijntich bossche
stuvers voerden gouwen gulden voirsc. opten Heiligen Korssdach naestcomende over
een jair. Ende daer nae voert alle jaer enen gouwen philips gulden erffelicx thijns
off payment daer voer als voirsc. steet den voirsc. Lambert alle jaer opten
Heijligen Korssdach 't welicken the betalen ende heffen ende the bueren uuten
eenen huysse ende hoffstadt met alle hoere tymmeringe potinge ende
toebehoren gelegen inden gericht van Driell tot Martwick tusschenn
Gherit Peterss. aen d'een sijde ende Egen Zanderss. voersc. aen d'ander sijde
streckende vander gemeijnre straten op die gemeijne straet. Wolcken thijns voorsc.
off he alle jaer opten termijn der betalinge voirsc. nyet betaelt en worden
soe soude dair op dan wassen ende gaen alle weken daernaest volgende
eenen peen van enen halffen kaerlscen bingoensche stuver. Welcken peene
ende thijns Lambert voirsc. uuth den huysse ende hoffstat voirsc. sall mogen
verhalen wanneer dat hij's nyet langer beijden en sall willen. Ende Egen
Sanderss. voirsc. gelooffde den voersc. Lambert den thijns mytten pene voirsc.
euwelicken the waren uuth den huysse ende hoffstadt voirsc. tegen alle
die ghene die then rechte comen willen. Met alsucker vorwaerden voirt
toegedaen wanneer ende tot wat tijden dat Egen Zanderss. voirsc. geve
ende betaelde den voersc. Lambert op enyge Korssdach voirsc. darthien gouden
philips gulden off vijff ende tweijntich bossche stuver voer elcken gulden voersc.
soe sall alssdan daer en teijden deessen tegenwoerdigen brieff doot quijt
ende gelost zijn. In oirconde onsser litteren. Gegeven int jaer ons
Heeren dussen vijffhondert ende vive des sonnendaichs nae Sunte
Clemens dach.
Potlood aantekening in marge: 1505
Transfix.
Aanhangend: 13-06-1508
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 6v) - Regest nr. 34
42 ) 09-01-1502. Schepenen Dirck Dirck Gijsbertss. en Dirck Dirck Andriess. te Driel.
Henrick Goertss. belooft een tijns van anderhalve gouden rijns gulden aan
Ghijsbert van Gent Wilhemss. tot behoeff van heer Huychman uuten Weerdt priester canonick te Zaltbommel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
doorgehaalde akte
Wij Dirck Dirck Gijsbertss. ende Dirck Dirck Andriess.
scepenen in Driell tugen dat Henrick Goertss. heeft geloeft
Ghijsbert van Gent Wilhemss. tot behoeff heeren Huych-
mans uuten Weerdt priester canonick tho Zaltboemell
anderhalven gouden rijnsche gulden goet ende geve twee
hoerns gulden postulaers voer elcken gulden voirss. goet
ende geve off ander goet payment daer voer in gelijker
weerde op onser liever vrouwen lichtmis dach
naestcomende ende dair nae voert alle jaer euwelicken
then euwigen dage anderhalven gouden rijnsche gulden
als voirss. staen off payment dair voir als voirss.
steet den voirss. Gijsbert van Gent Willemss tot behoiff
heeren Huychmans voirss. alle jair euwelicken op onser
liever vrouwen lichtmis dach voirss. tot onser lantrecht
the betalen. Ende oft zaick weert dat Hanrick Goertss.
voirss. die voirss. anderhalff gouwen rijnsche gulden
nyet en betaelde opten termijn der betalinge voirss. soe
soude dan daer op wassen ende gaen alle weken dairnae
volgende eenen peene van eenen stuver current
welcken peene Hanrick Goertss. voirss. oick gelooft
Gijsbert van Gent voirss. tot behoeff heeren Huychmans
voirss. euwelicken tot onsen lantrecht the betalen. Met
vorwaerden voirt toegedaen dat Hanrick Goertss. voorss.
die voirss. anderhalven gouwen gulden vanden voorss.
heeren Huychman op enige onser liever vrouwen licht-
mis dach then euwigen dagen sall mogen vrijen quijten
lossen ende affleggen myt tweijntichsten halven gouden
rijnsche gulden als voirss. staen off payment daer voer
als voirss. steet in oirconde onser litteren. Gegeven int
jair ons Heeren duysent vijff hondert ende twee des
sonnendaichs nae darthien dach.
dertiendag = 6 jan. Dat is in 1502 op donderdag; dus zondag daarna is 9 januari.
Bron: Gelders Archief, Handschriftenverzameling, toegang 0508, inv. nr. 440
Cartularium van het Gasthuis van Frederik Moliaert aan het Kerkhof te Zaltbommel, 1395-1566.
Transfix.
Aanhangend: 01-12-1512
Bron: Overigen (f. 10)
43 ) 14-03-1475. Gosewijn van Driell, Aert van den Poll Hillensz, Gherit Sandersz, Hanrick Brantsz, Maes Lottum Jacopsz en Maes Claesz schepenen in Driell oorkonden, dat Jan Jan Scoercap Heinrickxszsoin, Jacop Jan Maessz, Bauken Dircxsz en Alert Hubertsz onder eede hebben verklaard, dat de beide nu door Andries Marcelissz en Marcelis Bauken Dircksz bewoonde hofsteden ongedeeld goed waren, geheeten "Jan van Huesselinge zijn eygen erff", belast met 3 gouden Engelsche nobelen 's jaars aan het gasthuis te Hoensaet en dat het door Mercelis Baukensz bewoonde huis hier later is gebouwd i.p.v. een bouwvallig klein huisje, dat een arm man, Comen Ghijs van Jan Huesselinge huurde, maar dat het thijnsgoed was.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
marge: drye noebelen
Wij Gosewijn van Driell Aert vande Poll Hillenss. Gherit Sanderss.
Hanrick Brantss., Maes Lottum Jacopss. ende Maes Claess. scepenen in
Driell tugen dat voir ons comen zijn Jan Jan Scoercap Heinrickxss. soin
Jacop Jan Scoercap Jacopss., Jan die Bruyn Heinricxss. Jan Aertss. van
Uden Claes Maessz. Bauken Dircxss. ende Alert Hubertss. ende hebben
then heijligen gesworen met opgerecte vingeren aen handen des ge-
sworen richters 's Hertoichen van Bourgondyen ende van Gelre
in Boemelreweerdt gelijck zij geloofft hadden in eenen scepenbrief
van Driell die wij daer op gemaect gesien hebben dat die hoer rich-
te kond is nae horen besten vijff sinnen gelijck die brieff voirsc.
dat begrijpt ende inhelt. In welcken brieff zij getuycht hebben
dat hem kondich is ende waell gedenct dat beijde die hoffsteden
daer teser tijt op wonen Andries Marceliss. ende Marcelis Bauken
Dirckss. een goet ende een hoffstat ware ongedeijlt ende ongesceijden
ende was geheijten Jan van Huesselinge zijn eijgen erff met thijns
drie gouden engelsche nobell die Jan van Huesselinge voirsc. uuten
voerss. goede jaerlicx sculdich was. Welcken thijns der drije nobelen
voirsc. teser tijt toebehoert den gasthuys gelegen inden gericht van
Driell tot Hoensaet ende dat huyss daer Mercelis Baukenss. voerss.
teser tijt in woent dat is daer getymmert nae datum des gasthuys thijns
brieff voirsc. mer daer plach een quaet cleijn huysske te staen
daer een arm man geheijten Comen Ghijs the hueren plach tegen
Jan van Huesselingen voirsc. mer het was een thijns goet
der drije nobelen voersc. die superscriptie cleijn approberen ende loven wij
goet. In oirconden onsser litteren. Gegeven inden haere ons Heeren
duyssent vierhondert LXXV des dynssdaichs nae den sonnendach alssmen
singet inder heijliger kercken Judica.

onderschrift een vrijwel onleesbare regel in een ander handschrift:
?Ing... gesch... .... tijn.... D....
Potlood aantekening in marge: 1475
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 14v) - Regest nr. 21
44 ) 16-08-1472. Schepenen: Henrick Brants soen en Ott van Driell
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
bovenschrift: Horwijnen

marge: 1472

Transfixa supra predicta

Wij Henrick Brants soen ende Ott van Driell scepen in Driell tugen dat voir ons komen is
Henrick van Berendonck als wittafftige man ende momber sijns wijffs Mergrieten voert
als erffgenaem hairs brueders Here Henrix die Man Wilms priester ende heefft vercofft
ende opgedragen voir veertich gouden gulden goet ende geve die hij giede dat hem betailt
sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut der
brieve als daer in gescreven steet alsoe ver als hij als momber sijns wijffs voirss. daer
toe gerecht is Here Ghijsbert Loye priester erfflijck te besitten. Ende Henrick van Be-
rendonck voirss. verteech op die brieve ende op 't gehaut der brieve voirss. Hij geloeffde
dair op doen te vertien alle die gene die van sijnre wegen dair op mit recht vertien sullen.
Hij geloeffde oick te waren van sijnre wegen Here Ghijsbert voirss. die brieve ende
't gehaut der brieve voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die ten
recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In
orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC twe ende tsoeventich des
sonnendaechs nae Onse Vrouwendach Assumptio.
des sonnendaechs nae Onse Vrouwendach Assumptio (15 aug.) = 16 aug.
Transfix.
Hangt aan: 27-09-1463
Aanhangend: 07-12-1479
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 119v / s. 200)
45 ) 05-05-1465. Zondag Jubilate 1465.
Dirck de Ghier draagt over voor de hooge schepenbank van Driel aan Maas van Zeelem twee hond lands onder het gericht van Driel, -- waarover als schepenen waren Hendrik die Bije Hermanszoon en Hendrik Brantszoon.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
Wij Heinrick die Bye Hermans soin ende Heinrick Brants soin scepen in Driel tughen dan voir ons comen is Dirck de Ghier ende
heeft vercoft ende opgedraghen voir twehondert gouden aude schilde goet ende gheve die hij ghiede dat hem betaelt sijn dat
een vierdedeel van enen waert geheiten den nedersten koirenweert geleghen inden ghericht van Driel tusschen die ghene die daer
aff al omme mit recht lantgeleghen sijn mitten enen vierdedeel des alinghen weerts voirss. potinge winninge ende verlies ende
mit enen wech mede te moghen gebruicken doir off over die erfnisse geheiten oversten koirenweert vanden nedersten koirenweert
voirss. totten gemeinte toe uytgescheiden dordalve schare weijen inden alingen nedersten koirenweert voirss. den rectoir des Heijlichs
Cruys altairs gesticht inden kerken van Driel mit recht toebehoirende Maes van Zeelem Jacops soin in enen eijghendom sonder
dijck ende sonder thijns erflijck the besitten. Ende Dirck de Ghier voirss. verteech op dat vercofte vierdedeel alle des goets voirss.
als weerts, potinge winninge verlies mitten wech mede te mogen gebruicken uytgescheiden die dordalve schare weijden voirss. Hij
geloofde dair op doen the vertijen alle die ghene die daer op uut recht vertijen sullen. Hij geloofde oick the waren Maes
voirss. dat vercofte vierdedeel alle des goets voirss. jaer ende dach als recht is teghen alle die ghene die then recht comen willen.
Ende alle voirplicht aff the doen vanden selven vercoften vierdedeel alle des goets voirss. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer
ons Heren M CCCC vijfendetsestich opten sonnendach alsmen singt inden Heijligen Kercken Jubilare.

met twee aanhangende zegels in zwarte was
Zondag Jubilate 1465 = 5 mei
boek: Analytische Catalogus der oorkonden met opgave der handschriften berustende in de boekerij van het
provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant,
uitgegeven 1875.
p.29, nr. 131 (ingezien via google books)
---
Zondag Jubilate 1465 = 5 mei
---
De originele akte berust in:
BHIC
archief 221 Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845
Charters en handschriften, inv.nrs 1 - 499
inv. nr. 258: Akte van verkoop, verleden voor schepenen van Driel, door Dirk de Gier aan rector van
Heilig-Kruisaltaar in kerk van Driel van deel van Nederste Korenwert in gerecht van Driel, 5 mei 1465
De scan van de oorkonde is in te zien via bhic.nl
Bron: Overigen
46 ) 27-09-1463. Schepenen: Henrick die Bye Hermans soen en Aert vanden Poll Hillynssoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
bovenschrift: Horwijnen

marge: 1463

Transfixa supra predicta

Wij Henrick die Bye Hermans soen ende Aert vanden Poll Hillijnssoen scepen in Driell
tugen dat voir ons comen is Demode die wijff was Goeswijn Baerts mit hoeren gecoren
momber ende heefft vercofft ende opgedragen voir tsestich gouden gulden goet ende geve die
sij giede dat hoir betailt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken
is ende alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet Here Ghijsbert Loyt ende
Here Henrick die man priesteren erfflijck te besitten. Ende Demode mit hoeren gecoren
momber voirss. verteech op die brieve ende op 't gehaut dier brieve voirss. Sij geloeffde
dair op doen te vertien alle die gene die van hoerre wegen daer op mit recht vertijen
sullen. Sij geloeffde oick te waeren van hoerre wegen Here Ghijsbert ende Here Henrick
voirss. die brieve ende 't gehaut der brieve voirss. jaer ende dach als recht is tegen
alle die gene die ten recht komen willen. Ende van hoerre wegen alle voirplicht aff
te doen van den selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC
drie ende tsestich des dynxdaechs nae Sunte Matheus dach apostell ende ewangelist.
des dynxdaechs nae Sunte Matheus dach apostell ende ewangelist (21 sept) = 27 sept.
Transfix.
Hangt aan: 07-07-1461
Aanhangend: 16-08-1472
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 119 / s. 199)
47 ) 07-07-1461. Schepenen: Aert Eghens soen en Roeloff Jans soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
Transfixa supra predicta

Wij Aert Eghens soen ende Roeloff Jans soen scepen in Driell tugen dat voir ons komen
is Henrick Gerits soen als wittafftige man ende momber Bertruyden sijns wijffs ende
heefft vertegen opten brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende op
alle 't gehaut des brieffsals daer in gescreven steet tot behoeff Demodeij die wijff
was Goeswijn Baerts erffljck te besitten. Ende Henrick Gerits soen voirss. geloeffde
oick van sijnre wegen ende van wegen sijns wijffs voirss. alle voirplicht aff te doen
vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC een
ebde tsestich opten soevenden dach inder maent geheiten Julius.
Transfix.
Hangt aan: 25-02-1452
Aanhangend: 27-09-1463
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 119 / s. 199)
48 ) 28-10-1458. Schepenen: Ude van Tefelen en Egen Egens soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
bovenschrift: Rossem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Egen Egens soen scepen in Driell tugen dat voir ons komen is
Maes Jacopss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gouden gulden goet ende
geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet
Dirck vander Eijck erffelick te besitten. Ende Maes voirss. verteech opten brieff ende
op 't gehaut des brieffs voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene
die van sijnre wegen dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te
waren van sijnre wegen Dirck vander Eijck voirss. den brieff ende 't gehaut des
brieffs voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht comen
willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oir-
konde onser litteren Gegeven int jair ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte
Sijmon ende Sunte Juden Avont der Apostelen.
Sunte Symon en Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
Transfix.
Hangt aan: 01-08-1457
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 127 / s. 211)
49 ) 28-10-1458. Schepenen: Ude van Tefelen en Egen Egens soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
bovenschrift: Rossem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Egen Egens soen scepen in Driell tugen dat voir ons komen
is Dirck vander Eijck ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick ende simplick om Godes
will ende om salicheit will sijnre zielen ende der zielen Hildewairden sijns wijffs
den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs
als daer in gescreven steet Jacop Doelvoet Henrix soen als Heijlichs Geestmeijster
der stadt van Zautbomell tot behoeff der tafelen Heijlichs Geesttafellen gelegen
in der stadt voirss. erfflick te besitten. Ende Dirck vander Eijck voirss. verteech opten brieff
ende op 't gehaut des brieffs voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene
die van sijnre wegen dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren
van sijnre wegen Jacop Doelvoet als Heijlichs Geestmeijster voirss. tot behoeff der
Heijlichs Geesttafellen voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach
als recht is tegen alle die genen die ten recht komen willen. Ende van sijnre
wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte Symon ende Sunte Juden dach
der Apostelen.
op Sunte Symon ende Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
Transfix.
Hangt aan: 24-03-1457
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 124v / s. 206)
50 ) 01-08-1457. schepenen Brant Henrixsoen en Goiswijn Hagestouc
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
bovenschrift: Rossem

marge: in die Westeringen VII hont, 1457

Wij Brant Henrixsoen ende Goiswijn Hagestouc scepen in Driell tugen dat voir
ons komen is Roeloff Baukens soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich
gouden gulden goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn soeven hont
lants gelegen inden gericht van Rossem in die Westeringen tusschen Dirck
vander Eijck aen beijden sijden Maes Jacops soen in enen eijgendom sonder thijns
ende mit vier ende tweijntich voeten dijcx gelegen inden gericht voirss. int
Scriefgat tusschen Dirck vander Eijck voirss. aen d'een sijde boven ende die erffg.
Goeswijn Henrixsoen aen d'ander eijnde erffelick te besitten. Ende Roeloff Baukens
soen voirss. verteech op dit lant voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle
die gene die dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffden oick te waren
Maes Jacopsz. voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene
die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven sonder
den dijck voirss. Ende hier aff soe is Jan van Rossem een wairborge. In oirkonde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC soeven ende vijfftich op Sunte Peters
dach apostell ad vincula
Sunte Peters dach apostell ad vincula = 1 aug.
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen (f.127 / s. 211)
51 ) 24-03-1457. Schepenen: Brant Henricx soen en Goeswijn Hagestout
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
bovenschrift: Rossem

marge: In die Westeringe XI hont, 1457

Wij Brant Henricx soen ende Goeswijn Hagestout scepen in Driell tugen dat
voir ons komen is Jan van Rossem Heren Jans soen Ridders Here tot Zoelen ende heefft
vercofft ende opgedragen voir hondert gouden gulden goet ende geve die hij giede dat
hem betailt sijn ylleff hont lants in alsulcker groetten als die mit recht gelegen
sijn inden gericht van Rossem in die Westeringe tusschen Dirck vander Eijck
aen d'een sijde boven ende Jan Scoercap Jans soen aen d'ander sijde Dirck vander Eijck
voirss. in enen eijgendom sonder dijck ende sonder thijns erffelicken te besitten. Ende
Jan van Rossem Here tot Zoelen voirss. verteech op dit lant voirss. Hij geloeffde dair
op doen te vertien alle die gene die daer op mit recht vertien sullen. Hij geloeffde oick
te waren Dirck vander Eijck voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is tegen
alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven. Ende hier aff soe is Jan van Rossem een wairburge. In orkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren M CCCC soeven ende vijfftich op onser Liever Vrouwen
avont Annunciatio.
Onser Liever Vrouwen avont Annunciatio = 24 maart
Marie Annunciationis = 25 maart
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 124 / s. 205)
52 ) 16-01-1457. Schepenen: Jacop Storm en Brant Henrixsoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
bovenschrift: Rossem

marge: in die Westeringe II mergen, 1457

Wij Jacop Storm ende Brant Henrixsoen scepen in Driell tugen dat voir ons
comen is Walraven Sasse ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gouden gul-
den goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn twee mergen lants in alsulck
groetten als die mit recht gelegen sijn inden gericht van Rossem in die Westeringe
tusschen Jan van Rossem Heren Jans soen RiddersHere tot Zoelen aen d'een sijde west
waert ende Heren Willem Schoen canonick der kercken tot Rossem aen d'ander sijde,
streckende mitten enen eijnde op die gemeijn stege geheijten Hogenwech, ende mitten
anderen eijnde opten dijck off dijckavelinge Dirck vander Eijck in enen eijgen-
dom sonder dijck ende sonder thijns erffelicken te besitten. Ende Walraven voirss.
verteech op dit lant voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertien alle die gene
die dair op mit recht vertien sullen. Hij geloeffde oick te waeren Dirck vanden
Eijck voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die
ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Ende
hier aff soe is Jan Hack Rembouts soen een wairborge. In orkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren M CCCC soeven ende vijfftich des anderen daechs na
Sunte Ponciaens dach Martelers.
Sunte Ponciaens dach Martelers = 14 jan.
des ander[en] daechs na Sunte Ponciaens dach Martelers = 16 jan.
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 124v / s. 206)
53 ) 05-08-1455. Schepenen van Kerkdriel (Mercelis Raven en Heinrick die Bye Hermanssoin) oorkonden, dat Cornelis van den Veld, prior klooster Mariënkroon in Heusden, aan Jan de Goede, priester, in huur heeft uitgegeven: 4 morgen land in Oensel op Nieuwe Weide, in de Werfkamp, tegen jaarlijkse huur van 1 groot Vlaams zijn leven lang; waarna huurder heeft beloofd zijn verplichting na te komen.
Origineel. Met schepenzegels Mercelis Raven en Henrik de Bie Hermanszn
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-1-2018.
eerste charter
Wij Mercelis Raven ende Heinrick die Bye Hermans soin scepen in Driel tugen dat voir ons comen
is heren Cornelis vanden Veld prijor des cloesters tot Sunte Marienkroen binnen der stat van Hoesden
gelegen ende heeft van namen ende van weghen des prijors ende des gemeins convents des cloesters voirss.
verhuert ende uytgegheven vier merghen lants geleghen inden gericht van Oensel op die nije weijde
geheiten in Werfskamp tusschen Bertelmeeus Piecken aen d'een sijde boven ende die gemein steghe
aen d'ander siide mitten dijck daer mit recht toebehoirende heren Jan die Goede priester in
eenre hueren the besitten voir enen gueden Vleemsche groten totten paeschdach toe naestcomende.
Ende daer nae voert alle jaer also langh als heren Jan die Goede voirss. leven sall ende niet langer,
elcx jaers voer enen Vleemsche groten voirss. jaerlicx opten paeschdach the betalen den prijor ende
gemeine convent des cloesters voirss. voir die huere des lants voirss. Ende heren Jan die Goede
voirss. bekende voert ende belijde dat hij dit lant voirss. also in eenre jaerlicxer huere besitten
ende gebruicken sall van weghen des prijors ende convents voirss. voir die huere des Vleemsche
groten 's jaers voirss. also langh als die selve heren Jan die Goede voirss. leven sal ende niet langer gelijck
voirss. steet ende dat hij daer anders en gheen recht noch toeseggen toe en hedde noch en behielte in
enigher wijs ende terstont nae dode heren Jans voirss. soe sal die voirss. huere oick alingh ende als
doot ende quijt loopen. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons heren M CCCC vijf ende vijftich des dinxda-
ghes nae Sunte Peters dach apostels ad vincula.

keerzijde
Ista 4or {quatuor} iugera terrarum olim diversis personis pertinebant;
sed per partes empta sunt a domino Johanne die Goey presbytero
et ab eodem nobis donata in vita sua; sic reservans
sibi usufructum dedit et accepit in vita sua pro cerciori
litteras locacionis, prout apparet in eisdem

1455
NB. Na inspectie van de scans op de BHIC website blijkt inv. 541 te gaan om twee vrijwel gelijkluidende identieke charters met aan het einde een klein tekstueel verschil.
Datering: 1455 des dincxdaechs nae Sunte Peters dach Apostels ad Vincula (1 aug. is vrijdag) = 5 aug.
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 541 - Regest nr. 956
54 ) 01-04-1455. Schepenen: Mercelis Raven en Bauken die Sterck Jans soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-1-2018.
bovenschrift: Oensell

marge: ... hack, 1455

Wij Mercelis Raven ende Bauken die Sterck Jans soen scepen in Driell tugen dat voir ons
komen is Goedertte die wijff was Jan Haecken mit hoiren gecoren momber ende heefft ge-
geven ende opgedragen puerlick ende simpelick omme Gods wille een kempken lants hau-
dende in groette omtrent soeven hont lants off in alsulcker groette als dat lant voirss. mit
recht gelegen is inden gericht van Oensell tusschen die gemein stege aen d'een sijde
noerdtwairt ende die daer mit recht lantgelegen sijn aen d'ander sijde, streckende mitten
enen eijnde westwairt op Ghijsbert van Driell, ende metten anderen eijnde opten dijck off dijc-
kavelinge Willem van der Moelen tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen inder stadt van
Zautbomell gelegen in enen eijgendom sonder thijns ende mit dijck die daer mit recht toe-
behoirt erffelick te besitten. Ende Goedertte mit hoiren gecoren momber voirss. verteech op dit
lant voirss. Ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die dair op mit recht
vertijen sullen. Zij geloeffde oick te waren Willem van der Moelen voirss. tot behoeff der
Heijlichs Geesttafelen voirss. dit lant voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die ge-
ne die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven sonder den
dijck voirss. Voirt soe heefft Everit van Balveren des voirss. Jan Haecken soen vertegen
op dit lant voirss. tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen voirss. ende hij geloiffde oick van sijnre
wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. Ende dit verteech ende dese geloeffte voirss.
heefft oick ontfaen Willen vander Moelen voirss. tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen voirss.
in alre manieren als dair aff voirss. steet. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren
M CCCC vijff ende vijfftich des dynxdages naden Heijligen Palme Sonnendach.
dinsdag na den Heijligen Palme Sonnendach (30 maart) = 1 april
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 68 / s. 110)
55 ) 01-04-1455. Schepenen: Mercelis Raven en Bauken die Sterck Jans soin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-1-2018.
bovenschrift: Oensell

marge: 1455

Transfixa supra predicta

Wij Mercelis Raven ende Bauken die Sterck Jans soin scepen in Dryell tugen dat voir
ons komen sijn Goederte die wijff was Jan Haecken met horen gecoren momber ende Everit van
Balveren des voirss. Jan Haecken soen ende hebben vercofft ende opgedragen voir vijff ende twentich
gouden gulden goet ende geve doe sij gieden dat hem betailt sijn den brieff dair desen tegen-
woirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet
Ghijsbert van Driell erffelicken te besitten. Ende Goederte mit oeren gecoren momber ende Everit
van Balveren voirss. vertegen opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. Sij geloeffden
daer op doen te te vertijen alle die gene die van hoerre wegen dair op mit recht
vertijen sullen. Sij geloeffden oick te waren van hoerre wegen Ghijsbert van Drijell
voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als recht is tegen allen
die gene die ten recht komen willen. Ende van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen van
allen den selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons heeren dusent vierhondert
vijff ende vijfftich des dynxdages naden Heijligen palme sonnendach
des dyncxdages naden Heijligen palme sonnendach (30 maart) = 1 april
Transfix.
Hangt aan: 06-07-1429
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 66v / s. 108)
56 ) 27-08-1452. Jacop Storm en Hanrick die Bye Hermenssoin, schepenen in Driell oorkonden, dat Jacop Baukensz voor 60 Lb 8 h. lands heeft verkocht op de Hoenzaetse weide, in de Gheren, tusschen Z. de monniken van sunte Pauwels te Utrecht, N. Dirck van Stakenborch Janssoin, W. Jan van Arkell bastaard en O. verkooper, aan Jan die Bruyn Henricksz en Jacop Jan Scoercap Jacopssoin als gasthuismeesters te Hoensaet, die het land voor 2 gouden overlandsche rijns gulden 's jaars weder aan verkooper in thijns hebben gegeven.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-1-2018.
Wij Jacop Storm ende Hanrick die Bye Hermens soin scepen in Driell
tugen dat voir ons comen is Jacop Baukenss. ende heefft vercofft
ende opgedragen voir tsestich pont gever pennninghen die hij giede dat hem betaelt zijn
acht hont lants gelegen inden gericht van Driell op die Hoenzaetse weijde in die
Gheren tusschen die Monicken van Sunte Pauwels t'Utrecht aen d'een zijde zuyt-
waert ende Dirck van Stakenborch Jans soin aen d'ander zijde, streckende uytten
eenen eijnde westwaart op Jan van Arkell bastaert ende mitten anderen eijnde op
Jacop Baukens soin voirss., Jan die Bruyn Henrickss. ende Jacop Jan Scoercap Jacops
soin als gasthuys meijsters des gasthuys inden gericht van Driell gelegen tot
Hoenzaet totbehoeff des gasthuys voirss. in eenen eijgendom sonder dijck ende
zonder thijns erffelick the bezitten. Ende Jacop Baukens soin voirss. verteech
op dat lant voirss. Hij geloeffde dair op doen the vertijen alle die ghene die
daer op met recht vertijen zullen. Hij geloeffde oick te waren Jan die Bruyn
ende Jacop van Scoercape soin als gasthuys meysteren voerscr. tot behoeff des gast-
huys voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene
die then recht comen willen, ende alle voirplicht aff the doen vander zelven.
Doen dit gesciet was doen gaven wederomme Jan die Bruyn ende Jacop Jan Scoer-
capen soin als gasthuys meysters voirss. ende van namen ende van wege des
gasthuys voirss. dit lant voirss. den voirss. Jacop Baukenssoin in eenen
erffelicken thijns the besitten voir twe gouden overlensche rijnsche gulden goet
ende geve off ander goet payment daer voer als in gelijker weerden daer voer,
opten Heijligen Korssdach naestcomende ende dair nae voirt alle jare voer twe
gouden overlensche rijnsche gulden als voirss. zijn erffelicx thijns off payment
dair voir als voirss. is jaerlicx opten Heijligen korssdach den gasthuys voirss.
euwelicken the betalen. Welcken thijns voirss. off he alle jare opten termijn
der betalinge voirss. nyet betaelt en were, soe soude daer op dan wassen ende
gaen alle weken naestvolgende een peen van enen goeden gwilhelms Hollantse
tuyn, welcken peen tsamen mytten thijns voirss. dat gasthuys off die gast-
huys meijsters inder tijt wesen zullen uyten voirss. lande sullen mogen ver-
halen wanneer dat zij's nyet langer en zullen willen beijden. Voert eest voir-
waerden toe gedaen dat die gasthuyss meijsters indertijt voirss. nimmer meer
in toecomenden tijden den voirss. thijns vercopen verwisselen noch den gasthuys
voerss. ontwerren off affhendich maken en sullen in eniger wijs. Deden zij't
daer en boven soe hebben dan Jan die Bruyn ende Jacop Jan Scoercapen soin als gast-
huys meijsters voerss. ende van namen e nde van wegen des gasthuyss voerss. geloefft
Ghijsbert Hacken tot behoeff der kercken tymmeringe des dorps van Driell vijff
ende tweijntich gouden overlensche rijnse gulden goet ende geve binnen een vierdell
jaer nae dat die thijns voerss. den voirss. gasthuys also ontbeu?rre off affhan-
dich gemaect wes tot onsen landtrecht the betalen gelijck als die brieff daer op
gemayct volcomelick begrijpt ende inhelt. In oirconde onser litteren gegeven int jair ons
heren M CCCC twe ende vijfftich des sonnendaichs nae Sunte Bartelomeus dach apostell.

marge: tw?e?e overlensche rijnsche gulden
marge: 1452
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 1) - Regest nr. 10
57 ) 29-06-1452. Schepenen: Ude van Tefelen en Jan Aert Egens soins soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-1-2018.
bovenschrift: Oensell

marge: 1452; H... Pau... tra... rent te Zautbomel.

Wij Ude van Tefelen ende Jan Aert Egens soins soen scepen in Dryell tugen dat voir ons comen is
Roeloff Morbus als momber ende witaftige man sijns wijffs Jutten die Wilne.. wijff was Roeloff
Hacken ende heefft vercoft ende opgedragen voir driehondert pont gever penninge die hij giede
dat hem betailt sijn een huijs ende een hofstat mit alle sijnre tymmeringe ende potinge in al-
sulcker groetten als dit al?inge goet voirss. mit allen sijnen toebehoren mit recht gelegen is inden
gericht van Oensell tuschen den dijck off dijckavelinge Bartholemeeus Piecken ende die
gemeijn stege dair alomme gelegen Ghijsbert van Driell in enen eijgendom mitten dijck dair
mit recht toebehorende ende mit thijnsen als enen gouden gwilhelmesche hollansche schilt ende
enen thijnscappoen ende noch enen goouden arnoldus arnhem?sgulden die gemaict is inden jair ons
heren M CCCC ende XXXIIII Goirden die wijff was Jan Haecken dair jairlix uyt te betalen
ende voirt mit thijns vijffendetwentich vleemsche placken den rectoir sunte Peters ende sunte
Pauwels autaers gesticht inder kercken tot Zautbomell dair uyt te betalen erffelick
te besitten. Ende Roeloff Morbus als momber sijns wijffs voirss. verteech op alle dit goet voirss.
als huys hofstat tymmeringe potinge ende toebehoren voirss. Hij geloeffde daer op doen te vertijen
alle die gene die dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren Ghijsbert
van Driell voirss. alle dit goet voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die gene die ten
recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen van allen den selven uytgescheiden den dijck
ende allen den thijns voirss. Voirt soe hebben Jan Martens sone als momber ende witteftige man
sijns wijffs Alitten dochter Roeloff Hacken voirss. Mathijs des voirss. Roeloff Hacken soen
Willem ende Lijsbet dochteren Roeloff Hacken voirss. mit hoiren gecoren momberen vertegen op alle
dit goet voirss. tot behoeff Ghijsberts van Driell voirss. Ende sij geloiffden oick van
hoirre wegen alle voirplicht aff te doen van allen den selven. Voirt soe geloeffde Roeloff
Morbus voirss. den voirss. Ghijsbert van Driell als dat hij Ghijsbert des voirss. Roe-
loff Hacken soin opten paeschdach naestcomende off hier en bynnen. Ende Wouter ende Cristinen
mit horen gecoren momber kynderen Roeloff Hacken voirss. elck tot horen mondigen dagen
sall doen vertijen op alle dit goet voirss. tot behoeff Ghijsberts van Driell voirss. Ende
dat sij dan oick geloven sullen van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen van allen den
selven. In oirconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC twe ende vijfftich op
Sunte Peters ende Sunte Pauwels dach der apostelen.
Sunte Peters en Sunte Pauwels dach der apostelen = 29 juni
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 67 / s. 108)
58 ) 25-02-1452. Schepenen: Ude van Tefelen en Jan Aert Eghens soens soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-1-2018.
bovenschrift: Horwijnen

marge: ... gouden overlensche gulden. 1452

Wij Ude van Tefelen ende Jan Aert Eghens soens soen scepen in Driell tugen dat voir ons
komen is IJsbout Jans soen van Driell ende heefft vercofft ende opgedragen voir twehondert
pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn een huijs ende een hofstat mit
alle sijnre tymmeringe ende potinge in alsulcker groitte alst tsamen mit recht gelegen
is inden gerecht van Horwinen tusschen Gerit Goderts soen aen d'een sijde oestwairt
ende erffgenamen Jans Aernts soens van Hoesden aen d'ander sijde, streckende mitten enen
eijnde noirdwairt op Gheerlick van Mame?ren ende mitten anderen eijnde op Aert Matheus
Kemellers soen Marten Hell in enen eijgendom sonder thijns ende mit alsulcken dijck als
daer mit recht toebehoirt erfflijck te besitten. Ende IJsbout voirss. verteech op alle dit
goet voirss. als huijs hofstat tymmeringe ende potinge voirs.. Hij geloeffde dair op doen
te vertien alle die gene die dair op mit recht vertien sullen. Hij geloeffde oick te waren
Marten Hell voirss. dit goet voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die gene
die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. uytgescheiden
den dijck voirss. van welcken dijck voirss. IJsbout voirss. geloeffde den voirss. Marten
Hell ten ewigen dagen toe schadeloes te houden. Doe dit geschiet was doe gaff weder
over Marten Hell voirss. dit goet voirss. mitten dijck voirss. den voirss. IJsbout in enen
erffelicken thijns te besitten voir drie gouden overlensche Rijnsche gulden goet ende
geve off ander goet payment in gelijker weerde daer voir op Sunte Baven dach
naistcomende. Ende daer nae comt alle jair voir drie gouden overlensche Rijnsche
gulden erfflix thijns als voirss. sijn off payment daer voir als voirss. is jairlix op
sunte Baven dach Goeswijn Baert Henrixsoen ewelicken te betalen. Welcken thijns
voirss. off hij alle jair opten termijn der betalinge voirss. niet betailt en wes, soe soude
dair op dan wassen ende gaen alle weecken naestvolgende een pene van eenen goeden
oude vleemsche plack. Welcken pene tsamen metten thijns voirss. Goeswijn Baert
voirss. uyten voirss. goede als huijs hofstat tymmeringe ende potinge voirss. sall mogen
verhalen wanneer dat hij's niet langer en sall willen beijden. In orkonde onser litteren
Gegeven int jair ons Heren M CCCC twe ende vijfftich op Sunte Victoers dach.
Sunte Victoers dach = 25 feb.
Transfix.
Aanhangend: 07-07-1461
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 119 / s. 199)
59 ) 29-06-1449. Schepenen: Broys Jans Byrs soen en Henrick die Bye Hermans soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-1-2018.
bovenschrift: Rossem

marge: Baven 2 gouden rijnsgulden 1449

Wij Broys Jans Byrs soen ende Henrick die Bye Hermans soen scepen in Driell tugen
dat voir ons komen is Aert die Koster ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
pont gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn anderhalven mergen lants ge-
legen inden gericht van Rossem in die Westeringen tusschen Roeloff Baukens soen aen
d'een sijde westwairt ende Jan Hermans soen aen d'ander sijde Dirck vander Eijck mit
dijck die daer mit recht toebehoirt ende sonder thijns in enen eijgendom erffelick te
besitten. Ende Aert die Koster voirss. verteech op dit lant voirss. Hij geloeffde dair op
doen te vertijen alle die gene die dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde
oick te waren Dirck vander Eijck voirss. dit lant voirss. jair ende dach als recht is
tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen
vanden selven. Doe dit geschiet was doe gaff weder over Dirck vander Eijck voirss.
dit lant voirss. den voirss. Aert die Koster in enen erffelicken thijns te besitten voir
twee goude overlensche rijnsche gulden goet ende geve off ander goet payment in gelijcker
werde dair voir op Sente Baven dach naistcomende over een jair. Ende dair na voirt
alle jair voir twee gouden overlensche rijnsche gulden als voirss. sijn erffelix thijns
off payment dair voir als voirss. is jairlix op Sente Baven dach den voirss. Dirck
vander Eijck eqelick te betalen. Welcken thijns voirss. off hij alle jair opten ter-
mijn der betalinge voirss. nyet betailt en were, soe soude dair op dan wassen ende
gaen alle weken naistvolgende een peen van tween audeboddregeren welcken
peen tsamen mitten thijns voirss. die voirss. Dirck vander Eijck uyt den voirss.
lande sall mogen verhalen wanneer dat hij des nyet langer en sall willen
beijden. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC ende
XLIX op Sunte Peter ende Sunte Pouwels dach der Heiliger Apostelen.
Sunte Peter en[de] Sunte Pouwels dach der Heiliger Apostelen = 29 juni
Sente Baven dach = 1 okt.
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 127v / s. 212)
60 ) 21-02-1447. Schepenen: Matheus die Kemelleer en Aert Eghens soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-1-2018.
bovenschrift: Oensell

marge: ... halff negen hont, 1447

Wij Matheus die Kemelleer ende Aert Eghens soen scepen in Dryell tugen dat voir ons comen
is Rutger Holl Reijmboutsoen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich pont gever penninge
die hij giede dat hem betailt sijn die helfft van negen hont lants gelegen inden gericht
van Oensell, in die stat geheiten Wolffhoffstat tusschen Beija?ts meyster Peters Wylden aen
d'een sijde ende Geertruyt Wouter Jacops wijff was aen d'ander sijde Heinrick Teets ende Claes
die Groot tot behoeff der Heijliche Geesttafel van Zautbomell in enen eijgendom sonder thijns
ende mit dijck die dair mit recht toebehoirt erffelick te besitten. Ende Rutger Holl voirss.
verteech op die vercoffte helfft des lants voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle
die gene die dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren Heinrick Teets
ende Claes die Groot voirss. tot behoeff der Heiliche Geesttafel voirss. die vercoffte helfft des
lants voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen.
Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende soeven ende veertich des dynxdages nae Sente Valentijns dach.
dinsdag na Sente Valentijns dach (14-Feb) = 21-Feb
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 67 / s. 108)
61 ) 30-05-1540. Akte waarbij Gherit Peetersz. aan jonker Johan van Rossem, heer tot Bruyckhuysen, een executiebrief op de goederen van Herbert de Cock q.q. en van Frans en Hubert van Culenborch, onder Driel in het kerspel Hurwenen gelegen, overgeeft, 1540 2 charters. N.B. Met de executiebrief, 1540.
Herman die Bie, Willem Loei Lambertsz, meyster Jan die Sterck, Jacop van Lith en Dirck Jan Lambertsz schepenen in Driel oorkonden dat Gherit Peetersz is gericht in de goederen van Herbert die Cock voor diens overleden vrouw en als erfgenaam zijnder overleden dochter, en van Frans en Hubert van Culenborch na te zijn verkocht door jonker Johan van Rossum heer tho Bruyckhuysen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-12-2017.
Het tweede regest uit de aantekeningen van Mr. Rueb, nr. 56.
Met de zegels der oorkonders 1, 3, 4 en 5. (1. als De Bye, met 3 bijen en helmteken drie naar elkaar her. re. buigende ...?; 3. manskop; 4. in twee rijen geschakeerde linkerschuinbalk; 5. Chatillon met een vos, Rs. DIRCK IAN LAMBERT SOIN).
Transfix.
Aanhangend: 01-06-1540
Bron: Familie Van Randwijck 1, inv. 1128
62 ) 02-02-1481. Akte waarbij Gherit van Culenborch afstand doet van zijn eisen tegenover zijn oom Johan van Rossem, tot op het tijdstip, dat zij tot een accoord zullen zijn gekomen, 1 charter
Voor Alart van Driell en Wouter Heijmerijcx soen schepenen in Driell belooft Gerit van Culenborch, niets te sullen afvragen of pretenderen op zijn oom Johan van Rossem alvorens zij met elkanderen door raed van goede vrienden in hunne verschille vereffend sullen zijn. 1481, L. Vr. Dag lichtmis {2 feb}
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-12-2017.
Het tweede regest is van Spaen, inv. 162, Familie Van Randwijck, pag. 10. Daarbij getekende zegels.
Bron: Familie Van Randwijck 1, inv. 1131
63 ) 12-07-1514. Egen Dircxsz en Egen de Gier schepenen in Dryell oorkonden, dat Arien Hubertsz en Jan Sander Egensz als gasthuismeesters van Driell voor het gericht hebben geklaagd over Aelbert Jansz van Maren, Yewijn Cuysten als man van Agniese, Mathijs Lambertsz als man van Ermgaerde en Floris Geritsz als man van Margriete, allen dochters van Jan van Maren, als erfgenamen van Heylwig, destijds vrouw van Ott Schaepert, wegens 100 brab. gld. geleend geld, zijnde 50 gld. per persoon, van welke zaak op 11 Juni 1514 (des sonnendaichs voir sunte Odulphusdach) de eerste klacht geschiedde, waarna Henrick Jansz van Dryell, Aert Jansz van Hencxstum, Egen Dircxsz, Herman die Bye Hermensz, Peter van den Oever, Merten van Tuyll en Egen die Gier, schepenen in Driell hebben getuigd, dat Arien Hubertsz en Jan Sandersz als gasthuismesters hun tweede klacht voor het gericht hebben gebracht, gevolgd door dagvaarding op 17 Juni, derde klacht op 12 Juli en tenslotte de vierde klacht en het eischen van vervolg.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-12-2017.
Transfix.
Hangt aan: 17-06-1514
Aanhangend: 25-07-1514
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 12v) - Regest nr. 37
64 ) 17-06-1514. Egen Dircxsz en Egen de Gier schepenen in Dryell oorkonden, dat Arien Hubertsz en Jan Sander Egensz als gasthuismeesters van Driell voor het gericht hebben geklaagd over Aelbert Jansz van Maren, Yewijn Cuysten als man van Agniese, Mathijs Lambertsz als man van Ermgaerde en Floris Geritsz als man van Margriete, allen dochters van Jan van Maren, als erfgenamen van Heylwig, destijds vrouw van Ott Schaepert, wegens 100 brab. gld. geleend geld, zijnde 50 gld. per persoon, van welke zaak op 11 Juni 1514 (des sonnendaichs voir sunte Odulphusdach) de eerste klacht geschiedde, waarna Henrick Jansz van Dryell, Aert Jansz van Hencxstum, Egen Dircxsz, Herman die Bye Hermensz, Peter van den Oever, Merten van Tuyll en Egen die Gier, schepenen in Driell hebben getuigd, dat Arien Hubertsz en Jan Sandersz als gasthuismesters hun tweede klacht voor het gericht hebben gebracht, gevolgd door dagvaarding op 17 Juni, derde klacht op 12 Juli en tenslotte de vierde klacht en het eischen van vervolg.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-12-2017.
Transfix.
Hangt aan: 11-06-1514
Aanhangend: 12-07-1514
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 12v) - Regest nr. 37
65 ) 11-06-1514. Egen Dircxsz en Egen de Gier schepenen in Dryell oorkonden, dat Arien Hubertsz en Jan Sander Egensz als gasthuismeesters van Driell voor het gericht hebben geklaagd over Aelbert Jansz van Maren, Yewijn Cuysten als man van Agniese, Mathijs Lambertsz als man van Ermgaerde en Floris Geritsz als man van Margriete, allen dochters van Jan van Maren, als erfgenamen van Heylwig, destijds vrouw van Ott Schaepert, wegens 100 brab. gld. geleend geld, zijnde 50 gld. per persoon, van welke zaak op 11 Juni 1514 (des sonnendaichs voir sunte Odulphusdach) de eerste klacht geschiedde, waarna Henrick Jansz van Dryell, Aert Jansz van Hencxstum, Egen Dircxsz, Herman die Bye Hermensz, Peter van den Oever, Merten van Tuyll en Egen die Gier, schepenen in Driell hebben getuigd, dat Arien Hubertsz en Jan Sandersz als gasthuismesters hun tweede klacht voor het gericht hebben gebracht, gevolgd door dagvaarding op 17 Juni, derde klacht op 12 Juli en tenslotte de vierde klacht en het eischen van vervolg.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-12-2017.
Transfix.
Aanhangend: 17-06-1514
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 12v) - Regest nr. 37
66 ) 11-11-1499. Aerndt Jansz van Hencxstum en Korsten Claes Aertsz schepenen in Driell oorkonden, dat de gezworen bode in Bomelrewert uit naam van Jan Spierincx van Well den alden en Dirck Welm Loeffsz als gasthuismeesters in Driell heeft gepand aan 1 1/2 m. lands aldaar in den Geer tusschen N. Jan Spierinck voornoemd en Z. Jacop van den Velde om 2 gouden Wilhelmus schilden, op 30 Sept. 1498 (sond. na S. Michielsdach), waarop Aernt Jansz van Hencxtum en Engbert Aert Egensz schepenen in Driell hebben getuigd, dat de bode zulks heeft afgekondigd en het land is toegewezen aan Aelbert Scoercap, behoudens het gasthuis zijn recht.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-12-2017.
marge: NB
Wij Aerndt Janss. van Hencxstum ende Korsten Claes Aertss. scepenen in
Driell tugen dat voer ons comen is die gesworen bode ons heren van Gelre
in Boemelreweert ende heefft gegiet dat hij gepant heefft als recht is
van wegen Jan Spierincx van Well den alden ende Dirck Welm Loeffss. als
gasthuyss meijsters inder tijt des gasthuys tot Driell ende van namen
ende van wegen des gasthuyss voersc. aen anderhalffen mergen lants
gelegen inden gericht van Driell inden Geer tussen Jan Spierinck voersc.
aen d'een sijde noortwaart ende Jacop vanden Velde aen d'ander zijde off tussen
alle den ghenen die daer omme met recht naest lant gelegen zijn van
thijns twe gouden gwilhelmus schildt goet ende geve off ander goet
payment daer voer in gelijcker weerden die Jan Spierinck ende Dirck Wil-
lemss. voersc. als gasthuys meesteren voersc. onthouden is ende nyet betaelt en
is. Welcken thijns voersc. men jaerlicx sculdich is ende met recht te betalen
pleecht den gasthuyss off den gasthuys mesters inder tijt gasthuys meesters we-
sende uuth den lande voersc. ende alle't zoe verre alst ons lantrecht
vermach. Dit geschiede int jaer ons Heere duyssent vijffh vierhondert
acht ende tnegentich opten sonnendach nae Sunte Michiels dach.
Daer nae wij Aernt Janss. van Hencxstum ende Engbert Aert Egenss.
scepen in Driell tugen dat voer ons comen is die gesworen bode voersc.
ende heefft gegiet dat hij verboden heefft als recht is drie sonnendaich ther
rechter missen tijt inder kercken van Driell dit lant voirss. dat inden
gericht van Driell gelegen is dat dat the vercopen was overmits Jan Spierinck
ende Dirck Wilhemss. als gasthuys meesters voersc. als voirden thijns voorsc.
die hem luden als gasthuys meesters voersc. onthouden is ende nyet betaelt
en is. Daer nae tugen wij dat voer ons comen is Jan Spierinck ende Dirck
Wilhemss. voersc. als gasthuys meesters voersc. ende van namen ende van wegen
des gasthuyss voersc. ende hebben vercoifft na alle formen ende manieren
gelijck als ons landtrecht eijscht ende wijst dit lant voersc. dat inden
gericht van Driell gelegen is ende dat aldaer inder kercken ende datmen aldaer
sculdich is ende met recht te verbieden pleecht Aelbert Scoercap voerden
thijns voersc. te hebben ende the besitten, beheltelick den gasthuys voersc.
zijns thijns voersc. voert aen the heffen ende the bueren uuth den lande voorss.
ende allet voirsc. oick also verre alstons landtrecht vermach. Inne
oirconde onsser litteren. Gegeven inden jaere ons Heeren duysent
vierhondert negen ende tnegentich op Sunte Martens dach inden wynter.
Potlood aantekening in marge: 1499
Transfix.
Hangt aan: 30-09-1498
Aanhangend: 12-11-1499
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 15) - Regest nr. 32
67 ) 30-09-1498. Aerndt Jansz van Hencxstum en Korsten Claes Aertsz schepenen in Driell oorkonden, dat de gezworen bode in Bomelrewert uit naam van Jan Spierincx van Well den alden en Dirck Welm Loeffsz als gasthuismeesters in Driell heeft gepand aan 1 1/2 m. lands aldaar in den Geer tusschen N. Jan Spierinck voornoemd en Z. Jacop van den Velde om 2 gouden Wilhelmus schilden, op 30 Sept. 1498 (sond. na S. Michielsdach), waarop Aernt Jansz van Hencxtum en Engbert Aert Egensz schepenen in Driell hebben getuigd, dat de bode zulks heeft afgekondigd en het land is toegewezen aan Aelbert Scoercap, behoudens het gasthuis zijn recht.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-12-2017.
Transfix.
Aanhangend: 11-11-1499
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 15) - Regest nr. 32
68 ) 19-01-1471. Eghen Egensz en Gherit van Kessell schepenen in Driell oorkonden, dat de gezworen bode in Bomelrewert wegens het gasthuis te Huenzait huis en hofstad heeft laten veilen te Driell in Martwijck, toebehoorende aan Aelbertke Lambert Alertszdochter, tusschen Hanrick van Deyll en de steeg om 3 gouden Engelsche nobelen, schuldig aan Maes Claessz en Aert Gerit Ottenssz als gasthuismeesters, op 9 Dec. 1470 (Sondach na OLVdach conceptio) ten overstaan van schepenen Sander Jacopsz. van Veltdriell en Hanrick Brantsz, en dat het huis is verkocht aan Engbert Aert Egenssz.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-12-2017.
Wij Eghen Egenss. ende Gherit van Kessell scepenen in Driell tugen dat voer ons
comen is die gesworen bode ons heren van Gelre in Boemmelreweert ende heefft gegiet dat hij
gemaent heefft van wegen des gasthuys inden gericht van Driell tot Huenzaet ge-
legen Aelbertten Lambert Alertss. dochter off soe wie met recht besitters zijn van
eenen huysse ende van eenre hoffstat met alre tymmeringe ende potinge daer in
ende met allen oiren toebehoren gelegen inden gericht van Driell tot Martwijck
welnee?r tusschen Hanrick van Deijll aen d'een zijde ende die gemeijn stege aen d'ander
zijde ende allet dat eerdevast ende nagelvast is inder voersc. hoffstat, van
thijns drie gouden engelsche nobel goet ende geve ende van peene die daer op
met recht gewassen ende gegaen is die den gasthuys voersc. onthouden is ende niet
betaelt en is. Welcken thijns metten pene voersc. men jaerlicx sculdich is ende met
recht te betalen pleecht den gasthuys voersc. uuten goeden voersc. als huys hoff-
stadt tymmeringe, potinge, toebehoren ende allet dat eerdevast ende nagelvast is
inder voersc. hoffstadt gelijck als dyen scepen brieffe van Driell dat volcome-
licker begrijpen ende inhouden die wij daer op gemaect gesien hebben. Daer na
tugen wij dat wij daer over geweest hebben daer Maes Claess. ende Aert Gerit
Ottenss. als gasthuys meesters des gasthuys voersc. ende van namen ende van wegen
des gasthuys voersc. gericht zijn overmits den gesworen richter ons heren van
Gelre in Boemelreweert tot allen recht in dit goet voersc. dat gelegen is inder eninge
van Driell ende inden gericht van Driell als voerden thijns ende peene voirss. die den
gasthuys voerss. onthouden is ende nyet betaelt en is. Des vraichden ons die richter
voersc. wat dat Maes Claess. ende Aert Geritss. als gasthuysmeesters voersc. metten
voerss. goeden met recht sculdich the doen were. Daer op wijssden wij dat men dit
goet voersc. verbieden sall als recht is ende daer nae zullent die gasthuys mesters
indertijt des gasthuys voerss. vercopen tot onssen landtrecht. Dit gesciede int jaer
ons Heren M CCCC ende LXX des sonnendaichs nae onsser liever vrauwen dach.
conceptio. Daer nae wij Sander Jacopss. van Veltdriell ende Hanrick Brantss. scepenen
in Driell tugen dat voer ons comen is die gesworen bode voersc. ende heefft gegiet
dat hij verboden heefft als recht is drie sonnendaich ter rechter missen tijt inder kerke
van Driell dat goet voerss. dat inden gericht van Driell gelegen is dat dat the ver-
copen wert overmits den gasthuys mesteren inder tijt voerss. als voerden thijns ende
peen voirss. die den gasthuys voerss. onthouden is ende nyet betaelt en is. Daer na
tugen wij dat voer ons comen zijn Maes Claess. ende Aert Geritss. als gasthuysmesters
ende hebben van namen ende van wegen des gasthuys voerss. vercofft nae alle fformen
ende manieren gelijck als ons landrecht eijscht ende wijst dit goet voirsc. dat inden
gericht van Driell gelegen is ende dat aldair inder kercken van Driell verboden
is als recht is ende dat men aldaer sculdich is ende met recht te verbieden pleecht Engbert
Aert Egenss. voerden thijns ende peen voerss. the hebben ende the besitten, behelte-
licken den gasthuys voersc. zijns thijns ende peens voirss. ende zijnre scepen
brieffe daer op gemaect voersc. hem den voerss. thijns ende peen nae ingehoude
dier scepen brieve voerss. vanden toecomende termijnen daer mede noch the moghen
innen ende winnen. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren M CCCC
LXXI op Sunte Pontiaens dach martelaer.
Potlood aantekening in marge: 1471
Transfix.
Hangt aan: 09-12-1470
Aanhangend: 20-01-1471
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 11v) - Regest nr. 14
69 ) 09-12-1470. Eghen Egensz en Gherit van Kessell schepenen in Driell oorkonden, dat de gezworen bode in Bomelrewert wegens het gasthuis te Huenzait huis en hofstad heeft laten veilen te Driell in Martwijck, toebehoorende aan Aelbertke Lambert Alertszdochter, tusschen Hanrick van Deyll en de steeg om 3 gouden Engelsche nobelen, schuldig aan Maes Claessz en Aert Gerit Ottenssz als gasthuismeesters, op 9 Dec. 1470 (Sondach na OLVdach conceptio) ten overstaan van schepenen Sander Jacopsz. van Veltdriell en Hanrick Brantsz, en dat het huis is verkocht aan Engbert Aert Egenssz.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-12-2017.
Transfix.
Aanhangend: 19-01-1471
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 11v) - Regest nr. 14
70 ) 28-10-1458. Schepenen: Ude van Tefelen en Egen Egens soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Egen Egens soen scepen in Driell tugen dat voir ons comen
is Dirck vander Eijck ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick ende simplick om
Gods will ende om salicheit will sijnre zielen ende der zielen Hildewairden sijns wijffs
den brieff dair desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs
als daer in gescreven steet Jacop Doelvoet Henrixs soen als Heijlichs Geestmeijster inder
tijt der stadt van Zautbomell tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen gelegen inder
stadt voirss. erffelick te besitten. Ende Dirck vander Eijck voirss. verteech opten brieff
ende op 't gehaut des brieffs voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene
die van sijnre wegen dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren
Dirck vander Eijck voirss. van sijnre wegen Jacop Doelvoet als Heijlichs Geestmeijster
voirss. tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen voirss. den brieff ende 't gehaut des briefs
voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen.
Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren
Gegeven int jair ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte Sijmon ende Sunte
Juden dach der apostelen.
Sunte Symon en Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
Transfix.
Hangt aan: 29-06-1449
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 128 / s. 213)
71 ) 28-10-1458. Schepenen: Ude van Tefelen en Egen Egens soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Egen Egens soen scepen in Driell tugen dat voir ons
komen is Dirck vander Eijck ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick ende
simplick om Gods will ende om zalicheit will zijner zielen ende der zielen
Hildewairden sijns wijffs den brieff dair desen tegenwoirdigen brieff doirste-
ken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Jacop Doelvoet
Henrixsoen als Heijlichs Geestmeister der stadt van Zautboemell tot behoeff
der Heijlichs Geesttafelen gelegen inder stadt voirss. erffelick te besitten. Ende Dirck
vander Eijck voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. Hij
geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die van sijnre wegen dair
op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren van sijnre wegen Ja-
cop Doelvoet als Heijlichs Geestmeister voirss. tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen
voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als recht is
tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte Sijmon ende Sunte Juden dach der
apostelen.
op Sunte Symon en Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
Transfix.
Hangt aan: 08-05-1456
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 126v / s. 210)
72 ) 06-12-1454. Schepenen: Goiswijn van Driell en Mercelis Raven
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Oensell

marge: V mergen I 1/2 hont; 1454

Wij Goiswijn van Driell ende Mercelis Raven scepen in Driel tugen dat voir ons komen is
Barthelmeeus Pieck ende heefft vercofft ende opgedragen voir driehondert pont gever penningen
die hij giede dat hem betailt sijn vijff mergen lants ende ander halff hont lants gelegen inden
gericht van Oensell binnen dijcx tusschen Ghijsbert van Driell aen d'een sijde oestwaert
ende Aert die Man Henricksz. aen d'ander sijde, streckende metten enen eijnde zuydtwaert op
die gemeijn stege ende mitten anderen eijnde opten dijck off dijckavelinge. Voirt enen mergen
lants dair tegen buyten dijcx gelegen inden selven gericht voirss. tuschen die erffgenamen
Jans van Balveren aen beijden sijden, streckende mitten enen eijnde zuydtwaert opten dijck voirss.
ende mitten anderen eijnde tot enen rijsweerdt toe den voirss. Bartelmeeus mit recht toebehorende off in
alsulcker groetten als elck deel des lants voirss. mit recht gelegen is tusschen den lant
gelegens voirss. off tusschen die gene die dair aff alomme mit recht lantgelegen is
Ghijsbert van Driel voirss. in enen eijgendom mit dijck daer mit recht toebehorende
ende sonder thijns erffelick te besitten. Ende Bartelmeeus voirss. verteech op alle dit lant
voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die dair op mit recht vertijen
sullen. Hij geloeffde oick te waren Ghijsbert van Driell voirss. alle dit lant voirss.
jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voir-
plicht aff te doen van allen den selven uytgescheiden den dijck voirss. In orkonde onser litteren.
Gegeven int jaer ons Heren M CCCC vier ende vijfftich op Sunte Nyclaes dach Biscops.
Sunte Nyclaes dach Biscops = 6 dec
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 67v / s. 109)
73 ) 16-01-1466. Schepenen: Bauken die Sterck Jans soen en Peter die Ghier
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: 1466

Transfixa supra predicta

Wij Bauken die Sterck Jans soen ende Peter die Ghier scepen in Driell tugen dat
voir ons komen is sijn Alijt die wijff was Henricx die Becker Peterssz. mit oeren
gecoren momber ende Peter dies voirss. Henrix die Beckers soen ende hebben vercofft
ende opgedragen voir hondert gouden gulden goet ende geve die sij giede dat
hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is,
ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Heeren Ghijsbert Loye
priester tot behoeff der Heijlich Geesttafellen inder stadt van Zautboemmell
gelegen erffelick te besitten. Ende Alijt mit hoeren gecoren momber ende Peter
Henrix soen voirss. vertegen opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. Sij
geloeffden dair op doen the vertijen alle die gene die van hoerre wegen dair
op mit recht vertijen sullen. Sij geloeffden oick te waren van hoerre wegen
Heren Ghijsbert tot behoeff der Heijlichs Geesttafellen voirss. den brieff ende 't gehaut
des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht
komen willen. Ende van hoirre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In
orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC ses ende tsestich des
anderen daechs na Sunte Ponciaens dach Martelers.
Sunte Ponciaens dach Martelers = 14 jan.
des ander[en] daechs na Sunte Ponciaens dach Martelers = 16 jan.
Transfix.
Hangt aan: 11-04-1456
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 125v / s. 208)
74 ) 11-04-1456. Schepenen: Bauken die Sterck Jans soen en Adriaen Dircxsoen Jan Sterckensz. soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: Op die Wijde II mergen, 1456

Wij Bauken die Sterck Jans soen ende Adriaen Dircxsoen Jan Sterckensz. soen
scepen in Dryell tugen dat voir ons komen is Henrick Rijcquijnsz. ende heefft
vercofft ende opgedragen voir hondert gouden gulden goet ende geve die hij giede
dat hem betailt sijn twee mergen lants min een ende twijntich roeden lants gelegen
inden gericht van Rossem op dese weijde tusschen Jan Baukenssz. aen d'een sijde
ende erffenisse des dekens ende capittels van Rossem aen d'ander sijde Ghijsbert Hacken
tot behoeff Henricx die Becker Peterssz. in enen eijgendom sonder thijns ende mit dijck
omtrent tien voeten gelegen inden gericht voirss. inden afftersten weert tusschen
Jan Matheussz. aen d'een sijde off eijnde boven, ende die daer mit recht naest gelegen
is aen d'ander eijnde erffelicken te besitten. Ende Henrick Rijcquijnssz. voirss. verteech
op dit lant voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die dair
op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren Ghijsbert Hacken voirss.
tot behoeff Henricx die Becker voirss. dit lant voirss. jair ende dach als recht
is tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te
doen vanden selven sonder den dijck voirss. Voirt soe hebben Hildewairde die
wijff was Jans die Becker mit horen gecoren momber Dirck Jans Jan Lodewichssz.
soen als wittafftige man ende momber sijns wijffs Lijsbetten dochter Rutgers die
Vriese ende Jacop des voirss. Rutgers soen vertegen op dit lant voirss. tot behoeff
Henricx die Becker voirss. Ende sij geloiffden oick van hoerre wegen alle voirplicht
aff te doen vanden selven. Ende alle dit vertech ende dese geloefften voirss. heefft
oick ontfangen Ghijsbert Hack voirss. tot behoeff Henrix die Becker voirss. in alre
manijeren als dair aff voirss. steet. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren M CCCC ses ende vijfftich opten sonnendach alsmen singt inder Heijliger Kercke
Misericordia
opte[n] sonne[n]dach alsmen singt inder Heijliger Kercke Misericordia = 11 april
Transfix.
Aanhangend: 16-01-1466
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 125 / s. 207)
75 ) 06-12-1459. Schepenen: Heijmerick Dirck Goederts soen en Dirck die Stout Jans soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Horwijnen

marge: voer die vauder stege VII 1/2 hont, 1459

Wij Heijmerick Dirck Goederts soen ende Dirck die Stout Jans soen scepen in Driell tugen
dat voir ons komen is Jan Matheeus Kemellers soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir
hondert gouden gulden goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn achtalff hont
lants gelegen inden gericht van Horwinen voir die Vauder steghe tusschen erffgena-
men Aert die Mans Henrickxss. aen d'een sijde boven ende Steven Goeswijn Sanderss.
soen aen d'ander sijde, Claes die Groot als Heilich Geestmeijster der stat van Zautboemell
tot behoeff des Heijlichs Geests der stat voirss. in enen eijgendom sonder thijns ende
mit dijck daer t'eijnden gelegen daer miet recht toebehorende erfflick te besitten. Ende Jan
Matheus soen voirss. verteech op dit lant voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen
alle die gene die dair op mit recht vertien sullen. Hij geloeffde oick te waeren Claes die
Groot als Heilich Geestmeijster voirss. tot behoeff des Heijlichs Geests voirss. dat lant voirss.
jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle
voirplicht aff te doen vanden selven sonder den dijck voirss. Voirt soe heefft JacopHu-
berts soen uytter Oesterwijck vertegen op dit lant voirss. tot behoeff des Heilichs Geests
voirss. Ende hij geloeffde oick van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven.
In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC negen ende vijfftich op
Sunte Nyclaes dach.
Sunte Nyclaes dach = 6 dec.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 120 / s. 201)
76 ) 28-10-1458. Schepenen: Ude van Tefelen en Egen Egens soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Rossem

Transfixa Supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Egen Egens soen scepen in Driell tugen dat voir ons komen
is Dirck vander Eijck ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick ende simplick om
Gods will ende om salicheit will sijnre zielen ende der zielen Hildewairden sijns wijffs
den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des
brieffs als dair in gescreven steet Jacop Doelvoet Henrixs soen als Heijlichs Geest-
meijster inder tijt der stadt van Zautbomell tot behoeff der Heijlichs Geesttegelen ge-
legen inder stadt voirss. erffelick te besitten. Ende Dirck vander Eijck voirss. verteech
opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen
alle die gene die van sijnre wegen dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde
oick te waren van sijnre wegen Jacop Doelvoet als Heijlichs Geestmeijster voirss. tot
behoeff der Heijlichs Geesttafelen voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss.
jair ende dach als rech is tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende
van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte Sijmon ende Sunte
Juden dach der Apostelen.
Sunte Symon en Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
Transfix.
Hangt aan: 19-04-1450
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 128v / s. 214)
77 ) 19-04-1450. Schepenen: Jan die Stout Dirck Goertss soen en Brant Henrixs soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: Bamis II overlensche rijns gulden

Wij Jan die Stout Dirck Goertss soen ende Brant Henrixs soen scepen in Driell tugen
dat voir ons komen is Roeloff Baukens soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir
hondert gouden gulden genge ende geve die hij giede dat hem betailt sijn viertien hont
lants gelegen inden gericht van Rossem tusschen Aert Matheeus soen aen d'een sijde
ende die Drielsche affterdijck aen d'ander zijde off tusschen den genen die dair aff all
omme mit recht lantgelegen sijn Dirck vander Eijcke in enen eijgendom sonder dijck
ende sonder thijns erffelick te besitten. Ende Roeloff voirss. verteech op dit vercoffte lant
voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die dair op mit recht ver-
tijen sullen. Hij geloeffde oick te waren Dirck vander Eijck voirss. dit vercoffte lant
voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen.
Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Doe dit geschiet was doe gaff weder
over Dirck vander Eijcke voirss. dit vercoffte lant voirss. Roeloff Baukens soen voirss.
in enen erffelicken thijns te besitten voir twee goede gouden overlens rijns gulden
genge ende geve off ander goet payment in gelijcker weerde dair voir op Sunte
Baven dach naistcomende. Ende dair nae voirt alle jair voir twee goede gouden
overlens rijns gulden als voirss. sijn erffelix thijns off payment dair voir als voirss.
is jairlix op Sunte Baven dach den voirss. Dirck vander Eijcke ewelicken te
betalen. Welcken thijns voirss. off hij alle jair opten termijn der betalinge voirss.
niet betailt en were soe soude dair op dan wassen en gaen alle weken naistvol-
gende een peen van enen goeden auden boddreger. Welcken peen t'samen mitten
thijns voirss. Dirck vander Eijcke voirss. uyt den vercofften lande voirss. sal
mogen verhalen wanneer dat hij's niet langer en sall willen beijden. In orkonde
onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vijfftich opten
negentienden dach in Aprille.
Sente Baven dach = 1 okt.
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 128 / s. 213)
78 ) 28-10-1458. Schepenen: Ude van Tefelen en Egen Egenssoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Rossem

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Egen Egenssoen scepen in Driell tugen dat voir ons
komen is Dirck vander Eijck ende heefft overgegeven ende opgedragen puerlick ende
simplick om Gods will ende om zalicheit will sijnre zielen ende der zielen Hildewairden
sijns wijffs die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle
't gehaut der brieve als daer in gescreven steet Jacop Doelvoet Henricksz. als Heijlichs
Geestmeijster der stadt van Zautboemell tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen gelegen
inder stadt voirss. erffelick te besitten. Ende Dirck vander Eijck voirss. verteech op die
brieve ende op 't gehaut der brieve voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle
die gene die van zijnre wegendair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick
te waren van sijnre wegen Jacop Doelvoet als Heijlichs Geestmeijster voirss. tot be-
hoeff der Heijlichs Geesttafelen voirss. die brieve ende 't gehaut der brieve voirss. jair
ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende van
sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte Sijmon ende Sunte Juden dach
der apostelen.
Sunte Symon en Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
Transfix.
Hangt aan: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 127 / s. 211)
79 ) 08-05-1456. Schepenen: Brant Henrixsoen en Henrick die Bye Hermans soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: Den scoobeemt enen camp, 1456

Wij Brant Henrixsoen ende Henrick die Bye Hermans soen scepen in Driell
tugen dat voir ons komen is Jan van Rossem Heren Jans soen ridders Here tot Zoelen
ende heefft vercofft ende opgedragen voir dordalfhondert gouden gulden goet ende geve
die hij giede dat hem betailt sijn enen kamp lants in alsulcker groetten als
die mit recht gelegen is inden gericht van Rossem geheiten den oversten
schoobeemt tusschen die susteren van Sunte Marien acke?r tot Rossem aen d'een sijde
nederwairts, ende Alaert vander Sloet aen d'ander sijde, streckende mitten enen eijnde
zuijtwairt op die erffgenamen Geert Cloetssz Vrederick Aelberts soen ende erffenisse
des dekens ende capittels der kercken tot Rossem. ende mitten anderen eijnde op die
Rossemsche ende Herwinensche gemeijn weteringe, off tuschen die gene die vanden voirss.
lande mit recht alomme lantgelegen sijn Dirck vander Eijck in enen eijgendom
sonder dijck ende sonder thijns erffelick te besitten. Ende Jan van Rossem Here tot
Zoelen voirss. verteech op dit lant voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen
alle die gene die dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren
Dirck vander Eijck voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle
die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven.
Ende hier aff soe is Jan van Rossem een wairborge. In orkonde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren M CCCC ses ende vijfftich des saterdaechs nae ons Heren Hemel-
vaerts dach.
hemelvaartdag = 6 mei
zaterdag na hemelvaartdag = 8 mei
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 126v / s. 210)
80 ) 28-10-1458. Schepenen: Ude van Tefelen en Egen Egens soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Egen Egens soen scepen in Driell tugen dat voir ons
komen is Dirck vander Eijck ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick ende
simplick om Gods will ende om salicheit will sijnre zielen ende der zielen Hildewair-
den sijns wijffs die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende
alle 't gehaut der brieve als daer in gescreven steet Jacop Doelvoet Henrix soen
als Heijlichs Geestmeijster der stadt van Zaltboemell tot behoeff der Heijlichs
Geesttafelen gelegen inder stadt voirss. erffelick te besitten. Ende Dirck vander Eijck
voirss. verteech op die brieve ende op 't gehaut der brieve voirss. Hij geloeffde dair
op doen te vertijen alle die gene die van sijnre wegen dair op mit recht
vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren Jacop Doelvoet als Heilichss Geest-
Meijster voirss. tot behoeff der Heilichs Geesttafelen voirss. die brieve ende 't gehaut
der brieve voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht
komen willen van sijnre wegen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te
doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC
acht ende vijfftich op Sunte Symon ende Sunte Juden dach der Apostelen.
op Sunte Symon en Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1451
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 126 / s. 209)
81 ) 25-07-1451. Schepenen: Jan die Stout Dirck Goedertss soen en Hillijn die Ghier
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: 1451

Transfixa supra predicta

Wij Jan die Stout Dirck Goedertss soen ende Hillijn die Ghier scepen in Driell
tugen dat voir ons komen is Willem die Bruyn ende heefft vercofft ende opgedragen voir
vijfftich pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn den brieff dair
desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer
in gescreven steet, Dirck van der Eijck erfflijcken te besitten. Ende Willem die Bruyn
voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. Hij geloeffde dair
op doen te vertijen alle die gene die van sijnre wegen dair op mit recht ver-
tijen sullen. Hij geloeffde oick te waren van sijnre wegen Dirck vanden Eijck voirss.
den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die
gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen
vanden selven, mit alsulcker voirwairden toe gedaen dat des dijcx die inden
principalen brieff geruert ende gescreven steet daer desen tegenwoirdigen brieff doir-
steken is, wesen sall ende is tsestich voet gelegen inden gericht van Rossem tus-
chen Aelbert Frederixsoen aen d'een eijnde boven ende erffgenamen Goeswijn Henrix
soens aen d'ander eijnde beneden, off tusschen den genen die dair mit recht aen
beijden eijnden dijckgelgen sijn. Voirt soe geloeffde Roeloff Baukens Jan Guselens
sz. soin den voirss. Dirck vander Eijck ten ewigen dagen toe schadeloes te houden
van alle den dijck der tsestich voeten voirss. uijtgescheiden vier ende dertich
voet dijcx md. een vierdell voets des selven dijcx beneden gelegen dair der erffge-
namen Goeswijn Henrix soens voirss. naest dijckgelegen sijn. In orkonde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC een ende vijfftich opten Heiligen Jacob dach.
Jacob dach = 25 juli
Transfix.
Hangt aan: 11-02-1448
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 126 / s. 209)
82 ) 11-02-1448. Schepenen: Broys Jans Byes soen en Jacop Storm
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: In die Westeringe I 1/2 mergen, 1448

Wij Broys Jans Byes soen ende Jacop Storm scepen in Driell tugen dat voir ons
komen is Roeloff Baukens Jan Guselens soins soin ende heefft vercofft ende opge-
dragen voir vijfftich pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn,
anderhalven mergen lants gelegen inden gericht van Rossem in die Westeringe
tusschen Jan Hermans soen aen d'een sijde oestwairt, ende Roeloff Baukens soen
voirss. aen d'ander sijde, streckende vanden Hogen wech totter dijckavelinge toe,
off tusschen den genen die dair aff all om mit recht lantgelegen sijn, Willem die
Bruijn in enen eijgendom sonder dijck, uijtgescheiden dijck die totten voirss.
lande mit recht toebehorende is ende sonder thijns erfflick te besitten. Ende
Roeloff Baukens soen voirss. verteech op dit lant voirss. Hij geloeffde dair op
doen te vertijen alle die gene die dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde
oick te waren Willem die Bruijn voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht
is tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff
te doen vanden selven uytgescheiden den dijck voirss. In orkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren M CCCC ende XLVIII opten sonnendach alsmen singt
inder kercken Invocavit
Invocavit = 11 feb.
Transfix.
Aanhangend: 25-07-1451
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 125v / s. 208)
83 ) 28-10-1458. Schepenen: Ude van Tefelen en Eghen Eghens soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Eghen Eghens soen scepen in Driell tugen dat voir ons
comen is Dirck vander Eijck ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick ende simplick
om Gods will ende om salicheit will sijnre zielen ende der zielen Hildewairde sijns
wijffs den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut
des brieffs als daer in gescreven steet Jacop Doelvoet Henricxsoen als Heijlichs-
Geestmeijster inder tijt der stadt van Zautboemell tot behoeff der Heijlichs Geest-
tafelen gelegen inder stadt voirss. erfflick te besitten. Ende Dirck vanden Eijck voirss.
verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. Hij geloeffde dair op doen te
vertien alle die gene die van sijnre wegen dair op mit recht vertijen sullen. Hij ge-
loeffde oick te waren van sijnre wegen Jacop Doelvoet als Heijlichs Geestmeijster
voirss. tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs
voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen.
Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte Sijmon ende Sunte
Juden dach der apostelen.
op Sunte Symon en Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
Transfix.
Hangt aan: 16-01-1457
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 125 / s. 207)
84 ) 28-10-1458. Schepenen: Ude van Tefelen en Eghen Eghens soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Eghen Eghens soen scepen in Driell tugen dat voir ons
komen is Dirck vander Eijck ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick ende simplick
om Gods will ende om salicheit will sijnre zyelen ende der zielen Hildewairden sijns
wijffs den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des
brieffs als daer in gescreven steet Jacop Doelvoet Henricx soen als Heijlichs Gheest-
meister inder tijt der stadt van Zautbomell tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen
gelegen inder stat voirss. erffelick te besitten. Ende Dirck vander Eijck voirss. verteech
opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. Hij geloeffde dair op dien te vertijen
alle die gene die van sijnre wegen daar op mit recht vertien sullen. Hij geloeffde
oick te waren van sijnre wegen Jacop Doelvoet als Heijlichs Geestmeister voirss.
tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss.
jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen.
Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte Symon
ende Sunte Juden dach der Apostelen.
op Sunte Symon en[de] Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
Transfix.
Hangt aan: 05-03-1452
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 124 / s. 205)
85 ) 05-11-1337. Schepenen: Ghiselbertus filius Cristiani en Gerardus filius Theoderici
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus filius Cristiani et Gerardus filius Theoderici
scabini in Dryele notum facimus protestando quod constitutus coram nobis Goeswinus filis Wongardem
vendidit et optulit pro septuaginta libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis uno et
dimidium jugera terre sitis? in palude jurisdictionis de Horwinen inter Hubertum filium Won-
gardis et Gerardum Holle de Nederijnen ex utroque? parte Arnoldo Helle filio Gerardi in allo-
dio sine censu et sine aggere hereditarie possidendam Et dictus Goeswinus huiusmodi terre re-
nunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur Promit-
tens eciam warandiam facere dicto Arnoldo super dicta terra per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de
eadem Inde est Cristianus filius Godefridi fideiussor Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCº tricesimo septimo feria quarta post festum omni sanctorum
Marge: 1337
Datum: woensdag na allerheiligen (1 nov.)
Transfix.
Aanhangend: 29-09-1353
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 120v / s. 202)
86 ) 29-09-1353. Schepenen: Otto Johannis et Rutgeris Ottonis
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
Universis presencia visuris Nos Otto Johannis et Rutgerus Ottonis scabini in Dryell notum fa-
cimus protestantes quod veniens coram nobis Arnoldus Helle Gerardi vendidit et optulit pro
pro {sic!} centum et quinquaginta libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens
littera est transfixa et contenta eius sicut? in eadem continentur Johanni de Nuwelant et Lude-
kino Johannis ad opus mense sancti spiritus in Bomell hereditarie possidendam Et Arnoldus pre-
dictis littere predicte et contentis in eadem renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex
parte sua littere predicte et contentis in eadem de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte
sua warandiam facere Johanni et Ludekino predictis ad opus mense prefate per annum et diem
ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium
quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº quinqua-
gesimotercio in die beati Mychaelis Archangeli.
Michaelis archangeli = 29 sept.
Transfix.
Hangt aan: 05-11-1337
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 120v / s. 202)
87 ) 05-03-1452. Schepenen: Aert Eghens soen en Aert vanden Poll Hillijns soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: In die Haren XIIII hont etc. 1452

Wij Aert Eghens soen ende Aert vanden Poll Hillijns soen scepen in Driell tugen dat
voir ons komen is Roeloff Baukens soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
gulden goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn veertyen hont lants ende tses-
tich roeden lants gelegen inden gericht van Rossem in die Haren tusschen Heren Wou-
ter Teets deken der kercken van Zautbomell aen d'een sijde noerdwest ende den Leijgreve
aen d'ander sijde, streckende mitten enen eijnde then westenwairt op die gemeijn stege
ende mitten anderen eijnde op erffgenamen Ghijsberts Stonen off tusschen die gene die dair
aff allomme mit recht lantgelegen sijn Dirck vander Eijck in enen eijgendom sonder
dijck ende sonder thijns erffelick te besitten. Ende Roeloff Baukens soen voirss. verteech
op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die dair op
mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren Dirck vander Eijck voirss. dit
lant voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen
willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Ende hier aff soe sijn Goeswijn
Sanders soen, Ghijsbert Gerits soen van ?Tued? ende Jan Soen Jans Jan Lodewichs sz.
soen wairborgen ongescheiden. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M
CCCC twe ende vijfftich des manendaechs naden sonnendach alsmen singt inden Heiligen
Kercken Reminiscere.
Reminiscere 1452 = 5e zondag voor Pasen = 5 maart
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 124 / s. 205)
88 ) 11-09-1366. Schepenen: Rodolphus Deylff Johannis en Johannes de Hoemen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
Universis presencia visuris Nos Rodolphus Deylff Johannis et Johannes de Hoemen scabini in
Dryell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Koec et Johannes de Tyell
tamquam provisores mense sancti spiritus de Zautbomell vice et nomine dicte mense sancti spiritus
vendiderunt et optulerunt pro duobus milibus libr.... denariorum legalium eisdem ut fatebantur
persolutis septem et dimidium jugera terre sitis in jurisdictione de Horwinen in pa-
lude inter dominam Mechteldem de Leyenberch relicta quondam domini de Hokelem
militis et communem vicum dictum Caudestege, Item sex et dimidium jugera duo et dimidium
hont terre sitis ibidem in ipsa? dicto loco inter terram ecclesie de Horwinen qui? vulgariter dicitur
der Horren Stert {?} ab uno latere et ecclesiam de Rossem ab alio latere Johanni Moliart
Theoderici in allodio sine censu et cum una virgatas aggeris sitis ibidem inter Tyelmanni
Johannis et Petrum Wijse hereditarie possidendam Et Johannes Koec et Johannes de Tyell tamquam
provisores mense sancti spiritus predicte predicte {sic!} dicte terre renunciaverunt vice et nomine dicte
mense sancti spiritus promittentes facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare
tenentur Promittentes eciam warandiam facere Johanni Moliart Theoderici predicto super terra
predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere
omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno die
Mº CCCº sexagesimo sexto feria sexta post nativitatis beate Marie virginis

Marge:
Int broeck
ende anders
XIIIJ mergen
Marge: 1366
Datum: vrijdag na 8 sept.
Transfix.
Aanhangend: 12-09-1366
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 121 / s. 203)
89 ) 16-10-1481. Schepenen: Alaert van Driell en Waltgaert Egens soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Horwijnen

marge: 1481

Transfixa supra predicta

Wij Alaert van Driell ende Waltgaert Egens soen scepen in Driell tugen dat voir ons
komen is Here Aelbert Posthouwer priester ende heefft vercofft ende opgedragen voir
veertich gouden gulden goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn die brieve dair
desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut der brieve als daer in
gescreven steet Here Andries Hert priester ende Aernt van der Maes die Jonge als
Heijlige Geestmeijsters inder tijt der Heijlich Geesttafelen der stadt van Zautbomell
erffelicken te besitten. Ende Here Aelbert Posthouwer voirss. verteech op die brieve
ende op 't gehaut der brieve voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen allen die
gene die van sijnre wegen dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te
waren van sijnre wegen Here Andries Hert ende Aernt vander Mase als Heijlige Geest-
meijsters inder tijt voirss. die brieve ende 't gehaut der brieve voirss. jaer ende dach als
recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle
voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende een ende tachtentich des dynsdaechs nae Sunte Victoers dach.
dinsdag na Sunte Victoers dach (10 okt) = 16 okt.
Transfix.
Hangt aan: 07-12-1479
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 120 / s. 201)
90 ) 07-12-1479. Schepenen: Dirck Janss. van den Auden Horenick en Jan Spierinck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Horwijnen

marge: 1479

Transfixa supra predicta

Wij Dirck Janss. van den Auden Horenick ende Jan Spierinck scepen in Driell tugen dat
voir ons komen is Here Ghijsbert Loy priester ende heefft vercofft ende opgedragen voir
veertich gouden gulden goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn die brieve
daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut der brieve als dair
in gescreven steet Here Aelbert Posthouwer priester erfflick te besitten. Ende Here
Ghijsbert voirss. verteech op die brieve ende op 't gehaut der brieve voirss. Hij geloiffde
daer op doen te vertien alle die gene die van sijnre wegen dair op mit recht vertien
sullen. Hij geloeffde oick te waeren van sijnre wegen Here Aelbert voirss. die brieve
ende 't gehaut der brieve voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die gene
die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen
van den selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent
vierhondert negen ende tsoeventich op Onsen Lieve Vrouwen avont Concepcionis.
Onsen Liev[e] Vrouwe[n] avont Concepcion[is].
Onsen Liev[e] Vrouwe[n] avont Concepcionis = 7 dec
Conceptionis Marie = 8 dec
Transfix.
Hangt aan: 16-08-1472
Aanhangend: 16-10-1481
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 119v / s. 200)
91 ) 06-12-1514. Schepenen: Aert die Cock en Merten van Tuyll
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Oensell

marge: ...ten dijcks 11 hont, 1514

Wij Aert die Cock ende Merten van Tuyll scepen in Driell tugen tugen dat voir ons komen is Zeger
Jacopss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich pont gever penninge goet ende geve die hij
gieden dat hem betailt sijn een stuck erffs omtrent ylleff hont in alsulcken groetten als dat
gelegen is inden gericht van Oensell buten dijckx aenden alden dijck off dijckavelinge
tusschen Zeger voirss. aen die overste sijde ende lant toebehorende den Heiligen Geest van Bomell
aen die nederste sijde streckende van die dijckavelinge des alden dijckx voirss. opten erff
genamen Jacops Tengnagels Heer Aelbert Posthouwer ende Ghijsbert die Groot als Hei-
lige Geestmeijsters inder tijt der Heiliger Geesttafelen binnen Bomell tot behoeff der tafelen
voirss. in eenen eijgendom sonder dijck ende sonder thijns erffelicke te besitten. Ende Zeger voirss.
verteech op dit stuck erffs voirss. Hij geloeffden dair op doen te vertijen alle die gene die
dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffden oick te waren dit stuck erffs voirss. Heer
Aelbert ende Ghijsbert voirss. tot behoeff der tafelen voirss. jaer ende dach als recht is tegen
alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In
orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende veertien op Sunter
Claes dach Biscop.
Sunter Claes dach Biscop = 6 dec.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 69 / s. 112)
92 ) 06-12-1514. Schepenen: Aert die Cock Arien Dulss en Merten van Tuyll
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Oensell

marge: Den alden dijck etc., 1514

Wij Aert die Cock Arien Dulss ende Merten van Tuyll scepen in Driell tugen dat voir ons
comen sijn Hubert van Wittsellenborch ende Aert die Man als Slijckheemerraders der stat
van Boemell ende hebben uyt bevell ende consent der scepenen der stat voirss. vercofft ende opge-
dragen voir twentich pont gever penninge goet ende geve die sij gieden dat hem betailt sijn
den alden dijck mitter dijckavelinge aen beide sijden gelegen inden gericht van Oensell
tegen des Heilige Geests landen ende uyterweerden van Boemell buten den nijen dijck
ende buten den alden dijck voirss. gelegen aengaende beneden aen den nijen dijck. Ende
voirs streckende tot Gerit van Mamerens pes?ken tot Heer Aelbert Posthouwer ende
Ghijsbert die Groot als Heilige Geestmeysters inder tijt den Heilig Geesttafelen der stat
van Boemell tot behoeff der tafelen voirss. erffelicke te besitten Hubert ende Aert voirss.
vertegen opten voirss. dijck ende dijckavelinge. Zij geloeffden dair op doen te vertijen alle die
gene die dair op mit recht vertijen sullen. Zij geloeffden oick te waeren Heer Aelbert ende
Ghijsbert voirss. tot behoeff der tafelen voirss. den alden dijck ende dijckavelinge voirss.
jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen ende alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. Ende weert saicke dat die geerffde der stat voirss. eerde
behoeffden tot eniger tijt aen hoeren nijen dijck aldair gelegen, soe moegen sij opten minsten
schade die eerde vanden alden dijck halen offt hem beliefft. In orconde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren dusent vijffhondert ende veertien op Sunter Claes dach.
Sunter Claes dach = 6 dec.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 68v / s. 111)
93 ) 06-12-1514. Schepenen: Aert die Cock en Merten van Tuyll
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Oensell

marge: Enen uyterweert, 1514

Wij Aert die Cock ende Merten van Tuyll scepen in Driell tugen dat voir ons comen is Dirck
Helmichss ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich pont gever penninge goet ende geve
die hij gieden dat hem betailt sijn een stuxken uyterweerts gelegen inden gericht van
Oensell buten dijckx tusschen lant toebehorende den Heiligen Geest binnen Boemell aen d'een
sijde boven, ende erffgenamen Robberts van Huesden aen d'ander sijde beneden, streckende vande
erffgenamen Robberts voirss. totten Rie?nde stroem toe mit sijnen aenvall ende affvall Heer
Aelbert Posthouwer ende Ghijsbert die Groet als Heilige Geestmeisters inder tijt der Heiligen
Geesttafelen der stadt van Zoutbomell tot behoeff der tafelen voirss. in enen eijgendom
sonder dijck ende sonder thijns erffelicke te besitten. Ende Dirck voirss. verteech opt stuxken
uyterweerts voirss. hij geloeffden dair op doen te vertijen alle die gene die mit recht dair
op vertijen sullen. Hij geloeffden oick te waren dat stuxken uyterweerts voirss. Heer
Aelbert ende Ghijsbert die Groet als Heilige Geestmeijsters voirss. tot behoeff der tafelen voirss.
jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die ten rechte komen willen. Ende alle voirplicht
aff te doen van den selven met alsulcke voirwairden voirt toegedaen als dat Dirck Hel-
michss. voirss. dat stuxken uyterweerts voirss. altijt alst hem beliefft wederom vrijen ende
lossen mach mit vijff ende dartich goudden Hartoch Philips gulden goet ende geve off ander goet
payment daer voir in gelijcker weerden aen handen der Heilige Geestmeisteren inder tijt
des Heiligen Geest voirss. die te betalen. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren
dusent vijffhondert ende veertien op Sunter Claes dach Biscop.
Sunter Claes dach Biscop = 6 dec.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 68v / s. 111)
94 ) 15-02-1514. Schepenen: Peter van Oever en Egen de Ghier
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Oensell

marge: ...weert, 1514

Wij Peter van Oever ende Egen de Ghier scepen in Driell tugen dat voir ons komen is
Robbert van Heerlair ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich pont gever penninge
goet ende geve die hij gieden dat hem betailt sijn enen uyterweert mit alle sijnre potinge
ende toebehoren ende mit sijnre aenvall ende affvall geheiten Wijnningh ende verlies die gelegen
is inden gericht van Oensell buten dijckx tusschen Gerit van Mameren aen d'een sijde
boven, ende lant toebehorende den Heijlige Geest tot Boemell aen d'ander sijde beneden steec-
kende vanden alden dijck totten rue?nde stroem toe Heer Aelbert Posthouwer ende
Ghijsbert die Groot als Heilige Geestmeijsters inder tijt der Heijlige Geesttafelen binnen
der stat van Zoutbomell tot behoeff der tafelen voirss. in enen eijgendom sonder
dijck ende sonder thijns erffelick te besitten. Ende Robbert voirss. verteech opten
uyterweyrt mit potinge toebehoerende gewonne ende verlies voirss. Hij geloeffden dair op doen
te vertijen alle die gene die daer op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffden oick te wa-
ren Heere Aelbert ende Ghijsbert die Groot als Heilige Geestmeijsters voirss. tot behoeff
der tafelen voirss. den uyterweert voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene
die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Ende hier aff is
Joest van Haefften een waerborgh. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent
vijffhondert ende veertien des anderen dages nae Sunte Valentijns dach.
des anderen dages nae Sunte Valentijns dach (14 feb) = 15 feb.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 68 / s. 110)
95 ) 06-12-1454. Schepenen: Goeswijn van Driell en Mercelis Raven
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Oensell

marge: II 1/2 mergen

Wij Goeswijn van Driell ende Mercelis Raven scepen in Driell tugen dat voir ons komen is
Mathijs Roeloff Hacken soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir twehondert pont gever pen-
ninge die hij giede dat hem betailt sijn een kempken lants haudende in groetten omtrent
dordalven mergen lants geheiten Heijlwich Smeets kempken gelegen inden gericht van Oensell
tusschen Goerden die wijff was Jan Haecken aen 'deen sijde oistwairt, ende Berthelmeeus
Pieck aen d'andert sijde, streckende mitten enen eijnde noerdewaert op die gemeijn stege ende
mitten anderen eijnde op erffenisse toebehorende den geerffden binnen der stat van Zautbomell
Ghijsbert van Driell in enen eijgendom sonder thijns ende mit alsulcken dijck als dair mit
recht toebehoirt erflick te besitten. Ende Mathijs voirss. verteech op dit lant voirss. hij
geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die dair op mit recht vertijen sullen. Hij
geloeffde oick te waren Ghijsbert van Driell voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als
recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven uytgescheiden den dijck voirss. Voirt soe geloeffde Mathijs voirss. den voirss.
Ghijsbert van Driell als dat hij Wouter sijnen brueder ende Lijsbetten sijn suster mit hoiren
gecoren momber kynder Roeloff Haicken sall doen vertijen op dit lant voirss. tot be-
hoeff Ghijsberts voirss. so wanneer sij elck tot hoiren mundigen dagen gecomen sullen wesen.
Ende dat sij dan oick geloven sullen van hoirre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven.
In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC vier ende vijfftich op Sunte
Nyclaes dach biscops.
Sunte Nyclaes dach biscops = 6 dec
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 67v / s. 109)
96 ) 24-11-1371. Schepenen: Baudekinus Henghenaer en Johannes Gerardi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Baudekinus Henghenaer et Johannes Gerardi scabini in
Dryell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Theodericus vander Weteringen
vendidit et optulit pro quinquaginta et centum libras{?} denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis
litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contentis prout ibidem continentur Conrardo
Boyst ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell hereditarie possidendam Et Theodericus pre-
dictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte
sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam waran-
diam ex parte sua facere Conrardo Boyst predicto ad opus mense sancti spiritus predictis super
littera et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere vo-
lentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº septuagesimo primo in vigilia beate Katherine
virginis
vigilia = daags voor
Katherina Jonkvrouw = 25 Nov.
marge: 1371
Transfix.
Hangt aan: 02-03-1358
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 121 / s. 203)
97 ) 02-03-1358. Schepenen: Jacobus de Dryell en Johannes de Beesde de Horwinen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
marge:
Int broeck
IIJ mergen
1358

Universis presencia visuris Nos Jacobus de Dryell et Johannes de Beesde de Horwinen scabini
in Dryell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Ghiselbertus Holle filius Huberti
et Elisabeth eius soror cum eius tutore electo vendiderunt et optulerunt pro centum et quinquaginta
librarum{?} denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis tria iugera et nonaginta sex virgatas terre
sitis in jurisdictione de Horwinen in palude de Horwinen inter Hillinum de Rossem et Henricum
Tongeleer ab uno latere et heredes Everardi filij Gerardi ab alio latere Arnoldo ex Oriente
ad opus Theoderici vander Weteringen in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendam
Et Ghiselbertus et Elisabeth eius soror predicti cum eius tutore electo terre predicte renun-
ciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur
promittentes eciam warandiam facere Arnoldo predicto ad opus Theoderici vander We-
teringen predicti super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri com-
parere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Et Oda relicta
Huberti de Tricht cum eius tutore electo dicte terre ad opus dicte Theoderici vander We-
teringen renunciavit Inde Cristianus filius Johannis de Horwinen et ego Johannes de Beesde
predictus sumus fideiussores indivisi Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº
quinquagesimo octavo secunda die mensis martij
Transfix.
Aanhangend: 24-11-1371
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 120v / s. 202)
98 ) 12-09-1366. Schepenen: Rodolphus Delff Johannis en Johannes de Hoemen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
    Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Rodolphus Delff Johannis et Johannes de Hoemen scabini
in Dryell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Moliart Theoderici
vendidit et optulit pro duobus milibus libr.... denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras
cui hec presens littera est transfixa et omnia in dicta littera contenta prout ibidem continentur
Johanni Koec et Johanni de Tyell tamquam provisoribus mense sancti spiritus de Zautbomell ad opus
dicte mense sancti spiritus hereditarie possidendam Et Johannes Moliart Theoderici predictus
littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua
littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam fa-
cere ex parte sua littere et eius contentis predictis Johannis Koec et Johanni de Tyell tamquam
provisoribus predictis ad opus mense sancti spiritus predicte super littera et eius contentis predictis
per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne
plegium ex parte sua quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCº sexagesimo sexto sabbato die post nativitatis beate Marie virginis.
Marge: 1366
Datum: zaterdag na 8 sept.
Transfix.
Hangt aan: 11-09-1366
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 121 / s. 203)
99 ) 12-02-1362. Rodolphus Deyll Alardi en Johannes Panne, schepenen in Driel oorkonden, dat Johannes Yde voor 100 Lb. de doorschoten -maar thans verloren- brief heeft verkocht aan Stephanus zoon van Johannes Yde.
Oorspr. (geschonden). De beide zegels zijn verloren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
Transfix.
Hangt aan: 15-07-1340
Aanhangend: 05-04-1383
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 15 - Regest nr. 2
100 ) 06-07-1429. Schepenen: Engbert Hagen en Jacop van Veltdrijell Jan Ravens soin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Oensell

marge: Nativitatis Johannis enen Wilhelms, 1429

Wij Engbert Hagen ende Jacop van Veltdryell Jan Ravens soin scepen in Dryell tugen dat
voir ons komen is Henrick die Molener ende heefft vercofft ende opgedragen voir dartich pont
gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn een huijs ende hofstat mit allen horen toe-
behoren gelegen inden gericht van Oensell tuschen Claes Keij aen beijden sijden, voirt die
helfft van vijff hont lantz gelegen inden gericht van Horwinen op t Horwijnsche zant
buten dijckx tusschen Everit van Balveren aen d'een sijde ende Claes Keij voirss. aen d'andere
sijde, Jan Haeck in enen eijgendom sonder dijck ende sonder thijns erffelicken te besitten.
Ende Henrick die Mollener voirss. verteech op alle dit guet als huys, hofstat mit sijnen
toebehoren ende die helfft van vijff hont lantz voirss. Hij geloiffde dair op doen te vertijen
alle die gene die dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloiffde oick te waeren Jan Haeck
voirss. alle dit goet voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die gene die te recht
komen willen ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Doe dit geschiet was doe gaff
weder over Jan Haeck voirss. den voirss. Henrick die Mollener alle dit goet voirss. in
enen erffelicken thijns te besitten voir enen gouden gwilhemsche hollansche schilt goet ende
geve ende enen kappuyn off ander goet payment in gelijcker werde dair voir op Sente
Jans dach baptyst nativitatis naistcomende, ende dair nae voirt alle jair enen gouden gwil-
hellemsche hollansche schilt ende enen cappuyn als voirss. sijn erfflix thijns off payment dair
voir als voirss. is den voirss. Jan Haeck jairlix op Sunte Jans dach baptyst nativitatis
ewelicken te betalen welcken thijns voirss. off hij alle jair opten termijn der betalinge
voirss. nyet betailt en were soe soude dair dan op wassen ende gaen alle weecken naistvol-
gende een peen van enen goeden vleemscleijcken welcken peen tsamen metten thijns voirss.
Jan Haeck voirss. uyt alle den goedt voirss. sall mogen verhalen wanneer dat hij des nyet
langer en sall willen beijden. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons heren dusent
vierhondert ende negen ende twentich des woensdages nae sunte Mertijns dach translacionis.
Sente Jans dach baptyst nativitatis = 24 juni
woensdag na sunte Mertijns dach translacionis (4 juli) = 6
Transfix.
Aanhangend: 01-04-1455
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 66v / s. 107)